Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 40/2009/DGL

11-09-2009

Zarządzenie Nr  40/2009/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 11 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 102/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października  2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia zmienionym zarządzeniem Nr 18/2009/DGL z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §2 w ust.1pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią - udzielanie świadczeń w trybie ambulatoryjnym, których celem jest wykonanie badania lekarskiego, udzielenie lub zlecenie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, podanie lub wydanie leku przeciwnowotworowego lub leku wspomagającego;" ;

2) w §6 w ust.1pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią - dotyczy wizyty ambulatoryjnej, w ramach której pacjentowi wykonywane jest badanie lekarskie, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne, podawane lub wydawane leki przeciwnowotworowe lub leki wspomagające celem samodzielnego przyjmowania przez pacjenta w domu.";

3) załącznik nr 1f do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 11.09.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 11.09.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności