Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 41/2004

09-12-2004

Zarządzenie Nr 41/2004
z dnia 25 listopada 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wprowadzenia nowego wzoru umowy zawieranej pomiędzy oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a lekarzem lub felczerem niebędącym lekarzem lub felczerem ubezpieczenia zdrowotnego na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 w związku z art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się wzór umowy zawieranej pomiędzy oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a lekarzem lub felczerem niebędącym lekarzem lub felczerem ubezpieczenia zdrowotnego uprawniającej do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne przysługujące ubezpieczonym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór umowy, o którym mowa w ust. 1 stosowany jest do zawierania umów z podmiotami, które takiej umowy nie posiadają.

3. Na wniosek podmiotu posiadającego umowę z Funduszem zawartą przed dniem wejścia w życie zarządzenia, zawierana jest umowa zgodnie ze wzorem określonym w ust. 1

§ 2.

Umowy upoważniające do wystawiania recept zawarte przed dniem wejścia w życie zarządzenia pozostają w mocy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 9.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności