Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 41/2006

02-08-2006

Zarządzenie Nr 41/2006
z dnia 25 lipca 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne w zakresie Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki na rok 2006"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 4/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne w zakresie Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki na rok 2006", wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: "w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne w zakresie Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki";

2) § 1 zarządzenia przyjmuje brzmienie: "Przyjmuje się "Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne w zakresie Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki";

3) w załączniku do zarządzenia, załącznik nr 1 do materiałów informacyjnych STM otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 2.08.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.08.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności