Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 41/2009/DGL

17-09-2009

Zarządzenie Nr 41/2009/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 15 września 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 98/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października  2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne zmienionego zarządzeniem Nr 16/2009/DGL z dnia 10 marca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1g do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 1h do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 1i do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
7) uchyla się załącznik nr 6;
8) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;
10) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;
11) załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;
12) załącznik nr 13 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;
13) załącznik nr 15 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia;
14) załącznik nr 17 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia;
15) załącznik nr 18 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia;
16) załącznik nr 19 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia;
17) załącznik nr 23 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia;
18) załącznik nr 28 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzenia;
19) załącznik nr 29 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia;
20) załącznik nr 32 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego zarządzenia.
21) załącznik nr 36 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego zarządzenia;
22) załącznik nr 37 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego zarządzenia;
23) załącznik nr 38 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszego zarządzenia;
24) załącznik nr 39 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszego zarządzenia;
25) załącznik nr 40 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszego zarządzenia;
26) dodaje się załącznik nr 41 do zarządzenia w  brzmieniu określonym w załączniku nr  25 do niniejszego zarządzenia;
27) dodaje się załącznik nr 42 do zarządzenia w  brzmieniu określonym w załączniku nr  26 do niniejszego zarządzenia;
28) dodaje się załącznik nr 43 do zarządzenia w  brzmieniu określonym w załączniku nr  27 do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 17.09.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.09.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności