Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 4/2005

14-01-2005

Zarządzenie Nr 4/2005
z dnia 12 stycznia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru zawiadomienia świadczeniodawcy o planowanej kontroli.

Na podstawie art. 102 ust. 1, w związku z art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 274, poz. 2723), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór zawiadomienia świadczeniodawcy o planowanej kontroli, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 14.01.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 14.01.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności