Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 4/2012/DSOZ

12-01-2012

Zarządzenie Nr 4/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)):

§ 1.

Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Z dniem 29 lutego 2012 r. traci moc zarządzenie Nr 46/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z późn. zm.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie dla świadczeń udzielonych od 1 marca 2012 roku.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

 
1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz.1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.
 
źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 12.01.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.01.2012 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 12.01.2012 00:00
Aktualizacja informacji: 22.05.2015 14:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności