Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 42/2004

10-12-2004

Zarządzenie Nr 42/2004
z dnia 26 listopada 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zmiany uchwały Nr 61/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1, w związku z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) oraz § 5 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161),

zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 61/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia w § 2 po wyrazach "w rozumieniu przepisów o koordynacji" skreśla się przecinek oraz wyrazy "w chwili obecnej", natomiast po wyrazach "w liczbie 22 etatów" w miejsce przecinka stawia się kropkę oraz skreśla się wyrazy "docelowo do końca 2004 r. w liczbie 30 etatów".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 10.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności