Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 42/2006

02-08-2006

Zarządzenie Nr 42/2006
z dnia 25 lipca 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wprowadzenia do stosowania "Zasad przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1, 2, 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni", stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Odpowiedzialnymi za realizację zasad są:
1) Dyrektor Biura Księgowości - Główny Księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia,
2) Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3

Dyrektor Biura Księgowości - Główny Księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony jest do dokonywania zmian wzorów wniosków, specyfikacji, sprawozdań i zapotrzebowań określonych w zasadach.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 61/2005 z dnia 19 września 2005 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia w życie "Procedury przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni".

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Księgowości
Dodany: 2.08.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.08.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności