Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 42/2013/DGL

09-08-2013

Zarządzenie Nr 42/2013/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3, w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), zmienionym zarządzeniem Nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 66/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2012 r., zarządzeniem Nr 95/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 3/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 8/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 19/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 29/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 87/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 listopada 2011 r., zarządzeniem Nr  90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r., zarządzeniem Nr 11/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2012 r., zarządzeniem Nr  23/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2012 r.,  zarządzeniem Nr 39/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 48/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 49/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 62/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r., zarządzeniem Nr 90/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 3/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., oraz zarządzeniem 34/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r., w załączniku nr 1c w lp. 20 w treści kolumny 7 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
"e) etanerceptu, infliksimabu w ciężkiej łuszczycy (można sumować wyłącznie ze świadczeniem 5.52.01.0001490),".

§ 3.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w:

1) § 1 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1;

2) § 2 wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 2

- w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 3.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:

1) § 1, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.;

2) § 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 sierpnia 2013 r.

Z upoważnienia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych

Zbigniew Teter


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 9.08.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.08.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności