Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 42/2015/GPF

31-07-2015

ZARZĄDZENIE Nr 42/2015/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 31 lipca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
 

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem Nr 30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 9 w ust. 1:
 1. pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) rejestr pacjentów, u których zastosowano procedurę hipotermii leczniczej – prowadzony przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;”,

 1. uchyla się pkt 20,
 2. pkt 21 – 22 otrzymują brzmienie:

„21) rejestr pacjentów po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy – prowadzony przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;

 22) rejestr pacjentów z migotaniem przedsionków po przezskórnym zamknięciu uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych – prowadzony przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;”;

 1. w § 30 w ust. 2:
 1. uchyla się pkt 16,
 2. dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

„28) prowadzenie rejestrów:

a) pacjentów, u których zastosowano procedurę hipotermii leczniczej,

b) pacjentów po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy,

c) pacjentów z migotaniem przedsionków po przezskórnym zamknięciu uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych;”;

 1. w § 32 w ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) prowadzenie rejestru interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 109a ustawy, wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu,”.

§ 2. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 i 5 regulaminu organizacyjnego Centrali, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych Centrali i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 31.07.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 31.07.2015 16:14
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności