Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 43/2004

10-12-2004

Zarządzenie Nr 43/2004
z dnia 26 listopada 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie określenia sposobu podziału środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach programów terapeutycznych (lekowych) związanych z leczeniem immunosupresyjnym po przeszczepieniu narządu unaczynionego lub szpiku oraz leczeniem niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz 117 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Środki finansowe, na realizację w 2005 r. - leczenia immunosupresyjnego po przeszczepieniu narządu unaczynionego lub szpiku na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w ramach programów:

1) "Immunosupresja po przeszczepie alogenicznym szpiku od rodzeństwa identycznego w (HLA)";

2) "Immunosupresja po przeszczepie alogenicznym szpiku od dawcy alternatywnego";

3) "Immunosupresja po przeszczepie wątroby";

4) "Immunosupresja po przeszczepie nerki";

5) "Immunosupresja po przeszczepie nerki i trzustki";

6) "Immunosupresja po przeszczepie serca";

7) "Immunosupresja po przeszczepie płuca";

8) "Immunosupresja po przeszczepie serca i płuca";

w kwocie 76,5 mln złotych wg podziału określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia z przeznaczeniem na zakontraktowanie świadczeń na okres I półrocza 2005 roku, są przewidziane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r., w części dotyczącej Centrali, w "Planie kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2005 r", w poz. B2.3 - "lecznictwo szpitalne". Pozostałe 76,5 mln złotych przeznaczonych na finansowanie tego leczenia w II półroczu 2005r pozostaje w planie finansowym Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, w części dotyczącej Centrali, w "Planie kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2005 r.", w poz. B2.3 - "lecznictwo szpitalne".

2. Środki finansowe na realizację w 2005 r. - leczenia niedoboru wzrostu u dzieci i młodzieży na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w ramach programów:

1) "Niedobór wzrostu u dzieci i młodzieży (SNP)";

2) "Niedobór wzrostu u dzieci i młodzieży (ZT)";

3) "Niedobór wzrostu u dzieci i młodzieży (PNN)";

4) "Niedobór wzrostu u dzieci i młodzieży (SNP), (ZT), (PNN)";

w kwocie 30 mln złotych wg podziału określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, są przewidziane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r, w części dotyczącej Centrali, w "Planie kosztów świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych oraz kosztów administracyjnych na 2005 r.", w poz. B2.3 - "lecznictwo szpitalne".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 10.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności