Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 43/2005

16-08-2005

Zarządzenie Nr 43/2005
z dnia 7 lipca 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie powołania zespołu do spraw wyceny świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt. 25, w związku z art. 97 ust. 3 pkt. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej Finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się zespół do spraw wyceny świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, zwany dalej "Zespołem".

2. Celem Zespołu jest przygotowanie założeń do "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna", a w szczególności: opracowanie propozycji określenia metody wyceny porad w rodzaju świadczeń: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz określenie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

3. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Michał Kamiński - Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Medycznych.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Jerzy Chajdas - Przewodniczący Zespołu;

2) Joanna Karaś - Sekretarz Zespołu;

3) Krystyna Wodejko - Członek Zespołu;

4) Andrzej Zakrzewski - Członek Zespołu:

5) Tomasz Kwiatkowski - Członek Zespołu;

6) Małgorzata Bartoszewska - Dogan - Członek Zespołu;

7) Marek Krobicki - Członek Zespołu;

8) Krystyna Pająk - Członek Zespołu:

9) Andrzej Mielcarek - Członek Zespołu;

10) Mariola Słomińska - Członek Zespołu;

11) Elżbieta Rozenek - Członek Zespołu:

12) Stanisław Ranosz - Członek Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) wyznacza spośród członków Zespołu osobę przewodniczącą posiedzeniu Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;

4) zaprasza do udziału w pracach Zespołu osoby nie będące członkami Zespołu;

5) zdaje sprawozdania z przebiegu prac zespołu Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Medycznych.

6) może tworzyć, spośród członków Zespołu oraz osób nie będących członkami Zespołu zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, grupy robocze w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy:

1) ustalenie zakresów świadczeń w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

2) ustalenie zakresu badań diagnostycznych stanowiących podstawę dla rozliczenia porad diagnostycznych;

3) określenie szacunkowej wyceny wybranych badań diagnostycznych;

4) określenie częstotliwości występowania badań diagnostycznych w związku z udzielaniem porad w poszczególnych zakresach świadczeń;

5) ustalenie elementów kosztowych stanowiących o wartości punktowej porad w poszczególnych zakresach świadczeń;

6) ustalenie wag punktowych dla porad diagnostycznych w poszczególnych zakresach świadczeń.

2. Wynik prac Zespołu stanowi raport zawierający:

1) omówienie przebiegu wykonania zadań szczegółowych, o których mowa w ust. I;

2) rekomendacje dotyczące treści "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna" w części, o której mowa w ust. 1.

3. Wyniki prac Zespołu Przewodniczący Zespołu przekazuje Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, po akceptacji Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do Spraw Medycznych, do dnia 25 lipca 2005 r.

§ 4

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 5

1. Członkom Zespołu, będącym pracownikami Narodowego Funduszu Zdrowia nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Członkom Zespołu, niebędącym pracownikami Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu, przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie ustalone w odrębnym trybie przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z pracami w Zespole.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 16.08.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.08.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności