Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 43/2006

28-07-2006

Zarządzenie Nr 43/2006
z dnia 26 lipca 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie nr 40/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zmiany "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne".

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 40/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zmiany "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne"2, w § 1 po ust. 5 dodaje się ust.6 w brzmieniu:
"6. W przypadku stosowania do rozliczeń przez świadczeniodawcę narzędzia, o którym mowa w ust. 5, za raport statystyczny, o którym mowa jest w § 22 ust. 1 "Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej", stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2005r nr 197 poz. 1643), uznaje się zapisy zgromadzone w systemie informatycznym, o którym mowa w ust.5."

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do uwzględnienia w umowach zawartych ze świadczeniodawcami zmiany, o której mowa § 1.

§ 3.

W przypadku toczącego się postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zmiana, o której mowa w § 1, następuje po zakończeniu postępowania.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz.1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz 1485.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały dokonane zarządzeniem Nr 103/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2005 r., zarządzeniem Nr 109/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2005 r. oraz zarządzeniem Nr 22/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 maja 2006 r.


źródło - Biuro Informatyki
Dodany: 28.07.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.08.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności