Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 43/2012/DGL

13-07-2012

Zarządzenie Nr 43/2012/DGL
Prezesa
  Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 13 lipca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)1 zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 po pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

"14) katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia - wykaz procedur, które należy przeprowadzić kierując się niezbędnością udzielenia takiego świadczenia w celu ratowania życia, związanych z podaniem leków zawierających substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD 10 wymienionych w obwieszczeniach Ministra właściwego do spraw zdrowia, publikowanych w dziennikach urzędowych Ministra Zdrowia, wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy refundacyjnej lub rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, które zostały sprowadzone z zagranicy na podstawie decyzji Ministra Zdrowia wydanej w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)2;
15) import docelowy - tryb zaopatrywania świadczeniobiorców w leki niedopuszczone do obrotu lub dopuszczone do obrotu i niedostępne na terytorium RP sprowadzane z zagranicy na podstawie decyzji Ministra Zdrowia w celu ratowania życia lub zdrowia w kontekście art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).";

2) w § 4 w ust. 1 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia,  zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych", stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.";

3) w § 6 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pobycie świadczeniobiorcy w trakcie cyklu chemioterapii lub";

4) w § 6 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) przygotowaniu świadczeniobiorcy do przyjmowania chemioterapii, a następnie wykonaniu procedury wymienionej w załączniku nr 1t, związanej z podaniem leku zawierającego substancję czynną określoną w tymże załączniku.";

5) w § 6 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonaniu badań diagnostycznych związanych z leczeniem nowotworów lub";

6) w § 6 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) przygotowaniu świadczeniobiorcy do przyjmowania chemioterapii, a następnie wykonaniu procedury wymienionej w załączniku nr 1t, związanej z podaniem leku zawierającego substancję czynną określoną w tymże załączniku.";

7) w § 6 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 5 , można sumować ze świadczeniami wymienionymi w katalogu świadczeń dodatkowych, stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia, zgodnie z warunkami udzielania świadczeń.";

8) w § 11 po ust. 11 dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu:

"12. Świadczeniodawca podczas wykonywania procedury podania leku sprowadzonego z zagranicy na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, zawierającego substancje czynne określone w Katalogu świadczeń dodatkowych jest odpowiedzialny za stosowanie każdej substancji czynnej ujętej w niniejszym katalogu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz standardami kojarzenia leków wymienionych w obwieszczeniach Ministra Zdrowia wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy refundacyjnej lub rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.;
13. Świadczenia realizowane zgodnie z zasadami stosowania leków, o których mowa w ust. 11, kwalifikuje się, jako chemioterapię standardową. Za wdrożenie odpowiedniej terapii zgodnie z aktualną wiedzą medyczną odpowiada lekarz prowadzący.";

9) w § 15 po ust. 10 dodaje się ust. 11 - 14 w brzmieniu:

"11. Rozliczenie procedury podania leku zawierającego substancje czynne wymienione w Katalogu świadczeń dodatkowychjest możliwe w przypadku, gdy sprowadzenie produktu leczniczego z zagranicy nastąpiło na podstawie decyzji Ministra Zdrowia wydanej w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).
12. Do sprawozdania musi być dołączona kopia faktury zakupu leku sprowadzonego z zagranicy w trybie importu docelowego, decyzja Ministra Zdrowia oraz lista pacjentów, których dotyczy zapotrzebowanie, obejmująca imię, nazwisko, wiek, numer PESEL, o której mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz. U. z 2012 r. poz. 349).
13. Należność za świadczenia związane z podaniem leków, sprowadzanych z zagranicy w trybie importu docelowego, zawierających substancje czynne stosowane w chemioterapii wymienione w Katalogu świadczeń dodatkowych stanowi iloczyn liczby udzielonych świadczeń, ich wartości punktowych określonych w katalogu świadczeń dodatkowych, ceny punktu oraz ilości podanych lub wydanych świadczeniobiorcom jednostek miary substancji czynnych rozumianych, jako krotność procedury podania leku.
14. W ramach procedury podania leku rozliczeniu podlegają również wydane świadczeniobiorcy substancje czynne, w ilościach stanowiących wielokrotność poszczególnych pozycji określonych w katalogu świadczeń dodatkowych.";

10) dodaje się załącznik nr 1t - Katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian w treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, wynikających ze zmian przepisów zarządzenia, o którym mowa w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 13.07.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.10.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności