Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 43/2016/GPF

09-06-2016

ZARZĄDZENIE NR 43/2016/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 9 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem nr 30/2015/GPF z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 42/2015/GPF z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem nr 55/2015/GPF z dnia 4 września 2015 r. oraz zarządzeniem nr 16/2016/GPF z dnia 5 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracami Centrali kieruje Prezes Funduszu, w szczególności poprzez wydawanie zarządzeń, decyzji, wytycznych i poleceń.”
2) w § 10 w ust. 4:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kontroli wewnętrznej w odniesieniu do Centrali, komórka organizacyjna właściwa do spraw kontroli wewnętrznej wchodząca w skład Departamentu Kontroli podlega Prezesowi Funduszu;”,
b) dodaje się pkt 3:
„3) bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania, komórka organizacyjna właściwa do spraw bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania wchodząca w skład Gabinetu Prezesa Funduszu podlega Prezesowi Funduszu.”;
3) w § 14 w ust. 1:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Dyrektor komórki organizacyjnej Centrali odpowiada za całokształt spraw prowadzonych i rozpatrywanych przez podległą mu komórkę organizacyjną, z zastrzeżeniem ust. 5, a w szczególności za zapewnienie:”,
b) uchyla się pkt 6;
4) w § 15 uchyla się pkt 3;
5) w § 16 w ust. 2 uchyla się pkt 2;
6) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali obowiązani są do przedkładania dyrektorowi Gabinetu Prezesa Funduszu, w terminie określonym przez Prezesa Funduszu, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych Centrali.”;
7) w § 28:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gabinet Prezesa Funduszu odpowiada za organizacyjne i zarządcze wspomaganie Prezesa Funduszu oraz za monitorowanie realizacji zadań wynikających z planów pracy. Koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie przez komórki organizacyjne Centrali oraz zadań zleconych przez Prezesa Funduszu w odrębnym trybie, a także kieruje sprawy do załatwienia do właściwych komórek organizacyjnych Centrali i do oddziałów wojewódzkich Funduszu.”,
b) w ust. 2:
- uchyla się pkt 15 i 16,
- pkt 36 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wniosków o wykreślenie zbioru danych osobowych przetwarzanych w Centrali z rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;”,
- dodaje się pkt 37 - 42 w brzmieniu:
„37) koordynowanie w ramach Centrali zadań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczej, w tym zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem;
 38) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu projektu oświadczenia Prezesa Funduszu o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;
39) monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w  oddziałach wojewódzkich Funduszu;
40) obsługa systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
41) obsługa systemu zarządzania ciągłością działania;
42) integracja systemów zarządzania w obszarach bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.”;
8) w § 35 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównym Urzędem Statystycznym i innymi organami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z informatyzacją i interoperacyjnością podmiotów realizujących zadania publiczne;”;
9) w § 36 w ust. 2 uchyla się pkt 31;
10) w § 38 w ust. 2 uchyla się pkt 29 – 32;
11) w § 41 w ust. 2 uchyla się pkt 18.

§ 2. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 i 11 regulaminu organizacyjnego Centrali, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych Centrali i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 09.06.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 09.06.2016 13:46
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności