Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 44/2006

09-08-2006

Zarządzenie Nr 44/2006
z dnia 8 sierpnia 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Oddziałach Wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych" oraz "Modelowego schematu obiegu dowodów księgowych"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładową instrukcję obiegu dowodów księgowych", stanowiącą załącznik Nr 1 oraz "Modelowy schemat obiegu dowodów księgowych", stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się:
1) Dyrektora Biura Księgowości - Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia do bieżącego przedstawiania Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia projektów aktualizacji załącznika Nr 1 do zarządzenia, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz komórek organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia do zgłaszania do Dyrektora Biura Księgowości - Głównego Księgowego Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków służących aktualizacji, o której mowa w pkt 1 - w zakresie właściwości działania kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych,
3) Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do opracowania na podstawie załącznika Nr 2 - Zakładowych schematów obiegu dowodów księgowych oraz ich bieżącej aktualizacji.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 14/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych" oraz "Modelowego schematu obiegu dowodów księgowych".

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Księgowości
Dodany: 9.08.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.08.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności