Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 45/2004

10-12-2004

Zarządzenie Nr 45/2004
z dnia 6 grudnia 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o wydanie formularza serii E - 100

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór wniosku o wydanie formularza serii E-100, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 87/2004 z dnia 1 kwietnia 2004r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o wydanie formularza serii E - 100.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 10.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności