Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 45/2008/DGL

07-07-2008

Zarządzenie Nr  45/2008/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 7 lipca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 36/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zawierania umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr1i "Katalog ryczałtów miesięcznych za diagnostykę w terapeutycznych programach zdrowotnych", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 1h "Katalog substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 3 "Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu terapeutyczne programy zdrowotne", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 4 "Wykaz terapeutycznych programów zdrowotnych", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5) dodaje się załącznik nr 33 opis terapeutycznego programu zdrowotnego "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B", w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2008 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i  Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz.559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz.1208 oraz z 2008 r. Nr 52, poz.305 i Nr 70, poz. 416.


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 7.07.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.08.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności