Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 45/2012/DSOZ

19-07-2012

Zarządzenie Nr 45/2012/DSOZ
Prezesa
  Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 18 lipca 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)):

§ 1.

  1. Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, dotyczy świadczeń udzielonych, których dzień zakończenia  przypada w lipcu 2012 roku oraz w okresach następnych.

§ 2.

Wprowadza się komunikat rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy), który może być używany do rozliczeń umów zawartych do roku 2010 włącznie. Komunikat ten stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Z dniem 30 czerwca 2012 r. traci moc zarządzenie Nr 3/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 444 i Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz.887, Nr 171, poz. 1016, Nr 2015, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. Nr 22, poz. 123 i poz. 476.
 
źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 19.07.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 19.07.2012 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 19.07.2012 00:00
Aktualizacja informacji: 22.05.2015 14:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności