Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 45/2019/DSOZ

12-04-2019

ZARZĄDZENIE Nr  45/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

 

§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) rejestr - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492);

 3) rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”;

4) rozporządzenie - rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

5) rozporządzenie szpitalne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

6) rozporządzenie rehabilitacyjne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

7) rozporządzenie kryterialne – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;

 8) rozporządzenie poz – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

9) rozporządzenie w sprawie karty DiLO - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, wydane na podstawie art. 32b ust. 5 ustawy o świadczeniach;

10) rozporządzenie o opiece okołoporodowej – rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej;

11) świadczenia wykonywane w warunkach domowych – świadczenie udzielane w miejscu pobytu świadczeniobiorcy;

12) współrealizator– komórka organizacyjna w strukturze podmiotu składającego ofertę i koordynującego opiekę koordynowaną, która uczestniczy w realizacji świadczeń w zakresie tej opieki;

13) zakres świadczeń – zakres, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;

14) pozostawanie w opiece koordynowanej co najmniej od 21 tygodnia ciąży – przystąpienie do opieki koordynowanej przez kobietę będącą najpóźniej w 21. tygodniu ciąży oraz uzyskanie przez tę kobietę liczby porad wynikającej ze schematu opieki, określonego w rozporządzeniu o opiece okołoporodowej;

15) zrealizowanie schematu opieki – przeprowadzenie diagnostyki, określonej przepisami rozporządzenia o opiece okołoporodowej lub rozporządzenia o opiece w ciąży patologicznej, przy zapewnieniu osobie prowadzącej ciążę co najmniej dostępu do wyników tych badań i korzystania z nich przy monitorowaniu przebiegu ciąży;

16) poród fizjologiczny – poród, o którym mowa w rozporządzeniu o opiece okołoporodowej;

17) urodzenie żywe – całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, który oddycha lub wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, takie jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, niezależnie od czasu trwania ciąży;

18) urodzenie martwe – całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży;

19) poronienie – wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 7 dni).

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie o świadczeniach, rozporządzeniu oraz przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej „Ogólnymi warunkami umów”.

Rozdział 2
Przedmiot postępowania

§ 3. 1. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą udzielali świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu kryterialnym.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:

1) 85110000  –  3 Usługi szpitalne i podobne;

2) 85111700  –  7 Usługi terapii tlenowej;

3) 85121200  –  5 Specjalistyczne usługi medyczne;

4) 85141210  –  4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych;

5) 85141212  –  8 Usługi dializowania;

6) 85143000  –  3 Usługi ambulatoryjne;

7) 33157500  –  0 Komory hiperbaryczne.

§ 4. Postępowanie o którym mowa w § 1 pkt 1, ma na celu wyłonienie świadczeniodawców do realizacji świadczeń odpowiednio na obszarze terytorialnym:

1) województwa;

2) grupy powiatów;

3) powiatu;

4) grupy gmin;

5) gminy.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki umowy

§ 5. 1. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zwanej dalej „umową”, jest w szczególności realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Wzory umowy określone w załącznikach nr 2 i 2a - 2d do zarządzenia,  stosuje się odpowiednio do przedmiotu umowy, z  uwzględnieniem ust. 3.

3. Wzór umowy określony w:

1) załączniku nr 2a do zarządzenia stosuje się do zakresów, o których mowa
w § 6 pkt 16, 18 i 20;

2) załączniku nr 2b do zarządzenia stosuje się do zakresu, o którym mowa
w § 6 pkt 17;

3) załączniku nr 2c do zarządzenia stosuje się do zakresów, o których mowa w § 6 pkt 21 i 22;

4) załączniku nr 2d do zarządzenia stosuje się do zakresu, o którym mowa
w § 6 pkt 23.

4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

5. Umowa w zakresie, o którym mowa w § 6 pkt 23, zawierana jest na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 6. Umowę zawiera się odrębnie dla następujących zakresów świadczeń:

1) dializoterapia otrzewnowa;

2) hemodializoterapia;

3) hemodializoterapia -z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru;

4) terapia hiperbaryczna;

5) tlenoterapia domowa;

6) żywienie pozajelitowe w warunkach domowych;

7) żywienie dojelitowe w warunkach domowych;

8) badania zgodności tkankowej;

9) badania genetyczne;

10) badania izotopowe;

11) terapia izotopowa;

12) zaopatrzenie protetyczne;

13) pozytonowa tomografia emisyjna;

14) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci;

15) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych;

16) kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej;

17) leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej;

18) teleradioterapia protonowa;

19) domowa antybiotykoterapia dożylna;

20) kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1);

21) telekonsylium kardiologiczne;

22) telekonsylium geriatryczne;

23) koordynowana opieka nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC I).

§ 7. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-10 .

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich miejsc udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.

3. Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.

4. Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, mogą przeprowadzać wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę wyrobu medycznego – wszczepialnej pompy baklofenowej, zmierzające do wyłonienia dostawcy gwarantującego najkorzystniejszą ofertę, działając w imieniu własnym albo upoważniając wybranego spośród siebie zamawiającego do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu i na ich rzecz.

5. O ile świadczeniodawcy przeprowadzą wspólne postępowanie, o którym mowa w ust. 4, z dostawcą w nim wybranym, zawierane są umowy na dostawę wyrobu medycznego – wszczepialnej pompy baklofenowej na wynegocjowanych warunkach jednolitych dla wszystkich uczestniczących w tym postępowaniu świadczeniodawców.

6. Zakresy świadczeń hemodializoterapia i hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru u tego samego świadczeniodawcy, w tej samej lokalizacji są kontraktowane alternatywnie.

§ 8. 1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.

2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w rozporządzeniach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4-10, oraz  w przepisach odrębnych.

3. Dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.

4. Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.

5. Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) oraz o jej wynikach.

6. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców mająca wpływ na dostępność do świadczeń, winna być zgłoszona do oddziału wojewódzkiego Funduszu przez świadczeniodawcę w terminie umożliwiającym zmianę umowy, jednak nie później jednak niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.

§ 9. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych mogą być realizowane wyłącznie w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

2. W przypadku udzielania świadczeń w zakresie KOC I, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia rejestracji realizacji świadczeń, w oparciu o narzędzie informatyczne udostępniane przez Fundusz. Dane o zarejestrowanych świadczeniach stanowią podstawę raportu statystycznego w rozumieniu Ogólnych warunków umów.

3. Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania, we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu, upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (usługa e-WUŚ), umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.

5. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa w oddziale wojewódzkim Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

6. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 4, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa odpowiednio w § 6 ust. 4 załączników nr 2 - 2b lub 2d do zarządzenia, lub w § 5 ust. 2 załącznika nr 2c do zarządzenia, stanowiących wzory umów.

7. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa  w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.

8. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie:

1) tlenoterapii domowej, obowiązany jest do prowadzenia „Karty serwisowej koncentratora tlenu” oraz „Karty wizyt w domu pacjenta – tlenoterapia”, zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do zarządzenia;

2) żywienia pozajelitowego w warunkach domowych obowiązany jest do prowadzenia „Karty dostaw – żywienie pozajelitowe w warunkach domowych” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zarządzenia oraz obowiązany jest przekazać informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej/lekarzowi kierującemu do objęcia świadczeniem, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do zarządzenia;

3) żywienia dojelitowego w warunkach domowych obowiązany jest do prowadzenia „Karty dostaw – żywienie dojelitowe w warunkach domowych”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia oraz obowiązany jest przekazać informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej/lekarzowi kierującemu do objęcia świadczeniem, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do zarządzenia;

4) domowej antybiotykoterapii dożylnej, obowiązany jest do prowadzenia „Karty wizyt w domu pacjenta – domowa antybiotykoterapia dożylna”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do zarządzenia;

5) kompleksowego leczenia ran przewlekłych (KLRP-1) stosuje formularze ankiet edukacyjnych – 3 warianty w zależności od etiologii rany, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 10a - 10c do zarządzenia;

6) koordynowana opieka nad kobietą w ciąży – KOC I (KOC I) stosuje formularze „Informacja dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży – KOC I (KOC I)” oraz „Ankieta satysfakcji” - zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 12 i  13 do zarządzenia.

9. W przypadku udzielania świadczeń w zakresie: leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej do rejestru, o którym mowa w załączniku nr 4 lp. 26 do rozporządzenia szpitalnego,  danych pacjentów po wszczepieniu pompy baklofenowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, są przekazywane zgodnie ze wzorem i w formacie określonym przez Fundusz.

10. Świadczeniodawca udzielający świadczeń na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach, obowiązany jest do umieszczenia na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy ze znakiem graficznym, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do zarządzenia.

11. Świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie teleradioterapia protonowa, może realizować w ramach tej umowy świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach, pod warunkiem posiadania umowy o współpracy z ośrodkiem wiodącym, o którym mowa we wstępie do wyliczenia w § 4a ust. 1 rozporządzenia szpitalnego.

12. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresach, o których mowa w § 6 pkt 21 i 22, obowiązani są do przechowywania dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej uzyskanej lub wytworzonej w związku z udzielanym świadczeniem.

§ 10. 1. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”.

2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń, zgodnie z „Harmonogramem – zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

§ 11. 1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów, oraz w umowie. Szczegółowe zasady rozliczania oraz sposób finansowania świadczeń w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży- KOC I (KOC I) określa załącznik nr 14 do zarządzenia.

2. Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w Planie rzeczowo – finansowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3. Dopuszcza się łączne udzielanie i odrębne rozliczanie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, o ile w Katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, nie określono inaczej, ze świadczeniami z innych rodzajów świadczeń, z wyjątkiem świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, w sytuacjach, w których nie jest to dopuszczalne, zgodnie z postanowieniami  katalogów świadczeń szpitalnych, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6.

4. Nie dopuszcza się łącznego rozliczania świadczeń żywienia pozajelitowego w warunkach domowych oraz żywienia dojelitowego w warunkach domowych oraz tlenoterapii domowej, ze świadczeniami szpitalnymi.

5. Nie dopuszcza się łącznego rozliczania świadczeń żywienia pozajelitowego w warunkach domowych oraz żywienia dojelitowego w warunkach domowych oraz tlenoterapii domowej ze stacjonarnymi i całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi innymi niż szpitalne, udzielanymi w trybie stacjonarnym i całodobowym, rozliczanymi w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna lub w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

6. Nie dopuszcza się łącznego rozliczania świadczeń tlenoterapii domowej ze świadczeniami, które są rozliczane przez świadczeniodawców w zakresach:

1) świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów oraz dzieci wentylowanych mechanicznie, w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej;

2) hospicjum domowe oraz hospicjum domowe dla dzieci, w rodzaju opieka paliatywna hospicyjna.

7. Nie dopuszcza się rozliczania świadczeń udzielonych w zakresie Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) ze świadczeniami bezpośrednio dotyczącymi rany przewlekłej, udzielonymi w ramach innych zakresów i rodzajów świadczeń.

8. W przypadku realizacji przez świadczeniodawcę świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach, kwoty zobowiązania określone w umowie obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację świadczeń w zakresie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia: teleradioterapia protonowa - pakiet onkologiczny finansowanych produktem 5.10.00.0000076 teleradioterapia hadronowa wiązką protonów.

9. Jeżeli wartość wykonanych świadczeń z zakresu, o którym mowa w ust. 8, przekroczy kwotę zobowiązania oddziału wojewódzkiego Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, na wniosek świadczeniodawcy składany
po upływie kwartału, po przekroczeniu kwoty zobowiązania w danym zakresie, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązań z tytułu realizacji świadczeń, w zakresie wymienionym w ust. 8 oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy oddziału wojewódzkiego Funduszu wobec świadczeniodawcy.

10. Świadczenia realizowane w zakresie, o którym mowa w ust. 8, obejmują także zakwaterowanie i transport świadczeniobiorcy, o których mowa w § 4a ust. 2 rozporządzenia szpitalnego.

11. Świadczenia udzielone w zakresie:

1) telekonsylium kardiologiczne sprawozdawane i rozliczane są przez świadczeniodawcę zatrudniającego lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii, biorącego udział w konsylium lekarskim odbywającym
się z zastosowaniem sprzętu telemedycznego;

2) telekonsylium geriatryczne sprawozdawane i rozliczane są przez świadczeniodawcę zatrudniającego lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii, biorącego udział w konsylium lekarskim odbywającym się z zastosowaniem sprzętu telemedycznego.

12. Maksymalna liczba świadczeń udzielonych jednemu świadczeniobiorcy w każdym z zakresów, o których mowa w § 6 pkt 21 i 22, wynosi jedno telekonsylium nie częściej niż raz na 30 dni i nie więcej niż 4 telekonsylia w roku.

13. W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń z zakresu KOC I przekroczy kwotę zobowiązania oddziału wojewódzkiego Funduszu wobec świadczeniodawcy, o której mowa w ust. 2, po przekroczeniu kwoty zobowiązania z tytułu realizacji umowy w tym zakresie, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania – zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy oddziału wojewódzkiego Funduszu wobec świadczeniodawcy.

14. Niedopuszczalne jest dodatkowe rozliczanie - przez podmiot realizujący umowę w zakresie KOC I – świadczeń udzielonych kobiecie w ciąży związanych z ciążą, porodem i połogiem, będących przedmiotem tej umowy, na podstawie umów zawartych w innych zakresach i rodzajach świadczeń. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu 1, nie dotyczy badań prenatalnych wykonywanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

15. W przypadku przystąpienia podmiotu do realizacji KOC I, Fundusz nie finansuje u danego świadczeniodawcy, świadczeń związanych z położnictwem w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (typ umowy – 02/01) oraz lecznictwa szpitalnego, zgodnie z przepisami odpowiednich zarządzeń Prezesa Funduszu.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 12. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w  rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia z zastosowaniem wzorów umów obowiązujących do tego dnia, zachowują ważność na czas na jaki zostały zawarte i mogą być zmieniane.

§ 13. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 14, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawiera się zgodnie ze wzorami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w załącznikach nr 2 - 2d do niniejszego zarządzenia.

§ 14. Traci moc zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Operacyjnych

Adam Niedzielski


Wykaz załączników:

1) Załącznik nr 1–Katalog zakresów świadczeń zdrowotnych  kontraktowanych odrębnie.

2) Załącznik nr 1a- Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC I

3) Załączniki nr 2 - 2d– Wzory umów.

4) Załącznik nr 3 – Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

5) Załącznik nr 4 – Karta serwisowa koncentratorów tlenu.

6) Załącznik nr 5 - Karta wizyt w domu pacjenta –tlenoterapia.

7) Załącznik nr 6 - Karta dostaw - żywienie pozajelitowe w warunkach domowych.

8) Załącznik nr 7 - Karta dostaw - żywienie dojelitowe w warunkach domowych.

9) Załącznik nr 8 - Karta wizyt w domu pacjenta –domowa antybiotykoterapia dożylna.

10) Załącznik nr 9 - Informacja dla lekarza  poz/lekarza kierującego.

11) Załącznik nr 10a - Ankieta edukacyjna – stopa cukrzycowa.

12) Załącznik nr 10b - Ankieta edukacyjna – odleżyny.

13) Załącznik nr 10c - Ankieta edukacyjna – owrzodzenia o podłożu naczyniowym.

14) Załącznik nr 11 - Wzór ,,logo szybkiej ścieżki onkologicznej”.

15) Załącznik nr 12 - Informacja dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży KOC I (KOC).

16) Załącznik nr 13 – Ankieta satysfakcji.

17) Załącznik nr 14 – Opis przedmiotu umowy Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży
KOC I (KOC I)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399 i 447.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 12.04.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 15.04.2019 07:42
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności