Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 46/2016/DSOZ

17-06-2016

ZARZĄDZENIE Nr 46/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 17 czerwca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne), zmienionym zarządzeniem Nr 23/2016/DSOZ z dnia 13 kwietnia 2016 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zarządzeniem Nr 38/2016/DSM z dnia 18 maja 2016 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zarządzeniem Nr 41/2016/DSM z dnia 1 czerwca 2016 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadza się następujące zmiany:

 1.  w § 4:
 1. w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku, stanowiącym załącznik nr 1d do zarządzenia.”,

 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umowa o udzielanie świadczeń w zakresach: teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku zawierana jest odrębnie.”;

 1. w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie teleradioterapia lub brachyterapia lub terapia izotopowa lub terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku, może realizować w ramach tej umowy świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w ust. 3, pod warunkiem posiadania umowy o współpracy z podmiotem koordynującym, o którym mowa we wstępie do wyliczenia w § 4a ust. 1 rozporządzenia.”;

 1. w § 23 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rozliczenie świadczeń w sposób określony w pkt 9 nie dotyczy hospitalizacji wyłącznie w celu realizacji świadczeń z zakresów: teleradioterapii, brachyterapii, terapii izotopowej, terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku oraz związanego z tym leczenia objawowego;”;

 1. załącznik nr 1d do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2.  załącznik nr 2b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 3. w załączniku nr 3a do zarządzenia w część 1: DODATKOWE WARUNKI  WYMAGANE DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W RAMACH HOSPITALIZACJI Lp. 31 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 4.  w załączniku nr 3b do zarządzenia w części: 1. WARUNKI WSPÓLNE DODATKOWO WYMAGANE DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - HOSPITALIZACJA - art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach Lp. 23 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z . 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65, 652.

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 17.06.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 17.06.2016 14:26
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności