Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 46/2017/DSOZ

29-06-2017

ZARZĄDZENIE Nr 46/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r., Nr 124/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r., Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz Nr 43/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r., w § 15 w ust. 2 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) osoba niewymieniona w pkt 8, w wieku powyżej 75. roku życia – od dnia 1 lipca 2017 r. – współczynnikiem 2,9;
8) podopieczny domu pomocy społecznej, zwanego dalej ,,DPS”, lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej – od dnia 1 lipca 2017 r. - współczynnikiem 2,9.”.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 lipca 2017 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Fundusz Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858 i 1089.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.06.2017 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności