Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 46/2018/DAiS

05-06-2018

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018/DAiS
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 5 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej
w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Na podstawie art. 48e ust. 1 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) oraz art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) oraz w związku z umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0039/17-00 z dnia 28 listopada 2017 r. zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Konkurs, o którym mowa w ust. 1, ogłasza się w odniesieniu do obszarów i liczby świadczeniobiorców objętych opieką, określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.”;
2) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠10. 1. W przypadku:
1) unieważnienia konkursu;
2) wyboru mniejszej liczby realizatorów programu pilotażowego niż wskazana w ogłoszeniu;
3) zmniejszenia liczby realizatorów programu pilotażowego;
4) dysponowania przez dyrektora Oddziału Funduszu środkami finansowymi z przeznaczeniem na realizację programu pilotażowego

- dyrektor Oddziału Funduszu może ogłosić kolejny konkurs, o którym mowa w § 4.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, konkurs o którym mowa w ust. 1, za zgodą Prezesa Funduszu wyrażoną na piśmie, może zostać ogłoszony w odniesieniu do innego obszaru lub liczby świadczeniobiorców niż określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia.”;

2) załącznik nr 2b do zarządzenia: „Katalog świadczeń w programie zarządzania chorobą” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 7 do zarządzenia: „Wzór umowy o realizację pilotażu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 10 do zarządzenia: „Zgoda świadczeniobiorcy na udział w programie zarządzania chorobą” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski


1) Zmiany teksu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107,138, 650, 697, 730, 771, 858, 912 i 932.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 05.06.2018 00:00
Źródło: Departament Analiz i Strategii
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności