Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 46/2019/BKiS

15-04-2019

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) oraz § 17 ust. 5 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 8 listopada 2006 r., wpisanego do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy w dniu 21 lutego 2007 r. (z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dzień:

1) 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;

2) 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

§ 2. W dniu 11 maja 2019 r. kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia ciągłości działania podległych im komórek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Dariusz Tereszkowski-Kamiński


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399 i 447.

2) Zmiany Układu Zbiorowego Pracy wynikały z protokołów dodatkowych: nr 1  z dnia 19 września 2007 r., nr 2 z dnia 29 sierpnia 2008 r., nr 3 z dnia 7 września 2009 r., nr 4 z dnia 2 czerwca 2010 r., nr 5 z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr 6 z dnia 28 lipca 2016 r., nr 7 z dnia 31 sierpnia 2016 r., nr 8 z dnia października 2016 r., nr 9 z dnia 19 stycznia 2018 r., nr 10 z dnia 25 kwietnia 2018 r, nr 11 z dnia 5 października 2018 r. i nr 12 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 15.04.2019 00:00
Źródło: Biuro Kadr i Szkoleń
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności