Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 47/2004

15-12-2004

Zarządzenie Nr 47/2004
z dnia 13 grudnia 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne".

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25, art. 146 pkt 3, w związku z art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju : leczenie szpitalne" określonych w załączniku do Zarządzenia Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne" wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 do Materiałów informacyjnych (leczenie szpitalne, w zakresie programy terapeutyczne (lekowe)) w części określającej programy terapeutyczne nieonkologiczne dodaje się pkt 38 - 39 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) w opisach programów terapeutycznych stanowiących załącznik do katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych), wprowadza się opisy programów, o których mowa w pkt 1 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Wprowadzone zmiany dotyczą świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2005r.

§ 3.

1. Zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do:

1) wprowadzenia "Katalogu świadczeń terapeutycznych (lekowych)", o którym mowa w § 1, w drodze aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, w zakresie programy terapeutyczne (lekowe) niezwłocznie po podpisaniu umów na rok 2005;

2) zawarcia aneksów, o których mowa w pkt 1, na okres pierwszego półrocza 2005 r.

2. Na sfinansowanie powyższych programów terapeutycznych (lekowych) zabezpieczono środki finansowe w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Zawierając aneksy, o których mowa w ust. 1, należy stosować wzór aneksu określony w załączniku nr 3 zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Dodany: 15.12.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności