Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 47/2005

21-07-2005

Zarządzenie Nr 47/2005
z dnia 20 lipca 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie trybu i sposobu rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej.

Na podstawie art. 102 ust. 1 w związku z art. 160 i 161 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się procedurę dotycząca rozpatrywania zażaleń na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie monitorowania ordynacji lekarskiej.

§ 2.

1. Zgodnie z przepisami art. 160 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U Nr 210, poz. 2135), zwanej dalej "ustawą" Świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub zawarł umowę na wystawianie recept refundowanych, przysługuje zażalenie na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące realizacji umowy.

2. Zgodnie z zapisami art. 161 ustawy zażalenie, o którym mowa w pkt 1, rozpatruje w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, Prezes Funduszu.

3. Zażalenie składane jest wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu.

4. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, za pośrednictwem, którego zostało złożone zażalenie na jego czynności zapoznaje się z treścią zażalenia, rozważa zawarte w uzasadnieniu argumenty, przygotowuje i przekazuje Prezesowi Funduszu stanowisko w sprawie. Wraz z ww. stanowiskiem przekazuje całość dokumentów w sprawie w tym protokół kontroli, zgłoszone do niego zastrzeżenia (o ile zostały zgłoszone), zalecenia pokontrolne (o ile zostały przekazane świadczeniodawcy) lub ich propozycję (jeśli procedura kontrolna nie została zakończona).

5. Po otrzymaniu kompletu dokumentów w sprawie Prezes Funduszu przekazuje je do Departamentu Gospodarki Lekami.

6. Departament Gospodarki Lekami bada otrzymaną dokumentację pod względem formalno-prawnym i merytorycznym. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zasięga opinii w sprawie innych jednostek organizacyjnych Funduszu. Po zbadaniu dokumentacji i zgromadzeniu niezbędnych opinii, Departament Gospodarki Lekami przygotowuje stanowisko w sprawie i przekazuje je do Prezesa Funduszu, za pośrednictwem Zastępcy Prezesa do spraw Medycznych.

7. Prezes Funduszu po zapoznaniu się z przygotowanym stanowiskiem, zasięga opinii Zespołu ds. rozpatrywania zażaleń, o których mowa w § 1, zwanego dalej "Zespołem".

8. Zespół powołuje Prezes NFZ. W skład Zespołu wchodzi trzech przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia i trzech przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej.

9. Przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej powołuje i odwołuje Prezes Funduszu, na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

10. Szczegółowy sposób i tryb pracy Zespołu oraz sposób wyłaniania Przewodniczącego Zespołu, określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Prezesa Funduszu.

11. Obsługę organizacyjno- kancelaryjną Zespołu, a w szczególności obsługę kancelaryjno-biurową, zapewnia Departament Gospodarki Lekami, współpracując w tym zakresie z Przewodniczącym Zespołu.

12. Zadaniem Zespołu jest weryfikacja poprawności przebiegu procedury kontrolnej oraz ocena adekwatności konsekwencji prawnych i finansowych do stwierdzonych nieprawidłowości.

13. Zespół, o ile uzna za zasadne, wzywa składającego zażalenie w celu wysłuchania jego argumentów w sprawie.

14. Opinia Zespołu, co do zażalenia, wraz z propozycją postanowień w sprawie, jest niezwłocznie przekazywana Prezesowi Funduszu.

15. Opinia Zespołu nie jest wiążąca dla Prezesa Funduszu.

16. Po zebraniu niezbędnych dokumentów, Prezes Funduszu rozpatruje zażalenie informując o rozstrzygnięciu świadczeniodawcę, który złożył zażalenie oraz dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 21.07.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.08.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności