Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 47/2008/DGL

18-07-2008

Zarządzenie Nr 47/2008/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 18 lipca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 36/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zawierania umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, załącznik nr 33 do zarządzenia - "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i  Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz.559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz.1208 oraz z 2008 r. Nr 52, poz.305 i Nr 70, poz. 416.


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 18.07.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 18.07.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności