Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 47/2013/DI

06-09-2013

Zarządzenie Nr 47/2013/DI
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się szczegółowe komunikaty sprawozdawcze tworzone przy użyciu języka XML, stosowane do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczące zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, stanowiące załączniki nr 1 i  2 do zarządzenia.

§ 2.

Komunikat stanowiący załącznik:
1)    nr 1 do zarządzenia ma zastosowanie do komunikatów dotyczących okresów sprawozdawczych, przekazywanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia, począwszy od września 2013 r. oraz następnych;
2)    nr 2 do zarządzenia ma zastosowanie do komunikatów dotyczących okresów sprawozdawczych kończących się w sierpniu 2013 r.

§ 3.

Z dniem 30 września 2013 r. traci moc zarządzenie Nr 4/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia  2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Z upoważnienia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych

Wiesława Kłos


źródło - Departament Informatyki
Dodany: 6.09.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 6.09.2013 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 06.09.2013 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności