Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 47/2019/DSS

19-04-2019

ZARZĄDZENIE Nr 47/2019/DSS
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości Obsługi Klientów Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się Księgę Jakości Obsługi Klientów Narodowego Funduszu Zdrowia, zwaną dalej ,,Księgą’’.
2. Księgę wprowadza się do stosowania w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

 

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Dariusz Tereszkowski-Kamiński

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552,1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 391 i 447.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 19.04.2019 00:00
Źródło: Departament Spraw Świadczeniobiorców
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności