Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 48/2013/DGL

06-09-2013

Zarządzenie Nr 48/2013/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 6 września 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), zmienionym zarządzeniem Nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 66/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2012 r., zarządzeniem Nr 95/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 3/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 8/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 19/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 29/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 42/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2013 r., załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 września 2013 r.

 

Z upoważnienia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych

Wiesława Kłos

 


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 6.09.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 6.09.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności