Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 48/2016/DSOZ

20-06-2016

ZARZĄDZENIE Nr 48/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 20 czerwca 2016 r.
zmieniające niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienionym zarządzeniem Nr 94/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r., zarządzeniem Nr 78/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 98/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r., w § 22 dodaje się ust. 9 - 11 w brzmieniu:
„9. W przypadku świadczeń jednostkowych takich jak: porada psychologiczna diagnostyczna, porada psychologiczna, porada lekarska diagnostyczna, porada lekarska terapeutyczna, wizyta/porada domowa/środowiskowa realizowana przez lekarza lub psychologa, w zakresach: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świadczenia psychologiczne, udzielanych na rzecz kobiet po 21. tygodniu ciąży z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu określonymi w wykazie rozpoznań wg ICD-10, w związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, oraz na rzecz tych kobiet do 6. tygodnia po porodzie (z uwzględnieniem wsparcia psychologicznego udzielanego na rzecz rodziny),w trybie pilnym, skierowanych przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie: położnictwo i ginekologia, wartość punktowa przedmiotowych świadczeń korygowana jest w rozliczeniu współczynnikiem korygującym o wartości 1,5.
Powyższe świadczenia są rozliczane bezlimitowo.
10. Wykaz rozpoznań wg ICD-10, o którym mowa w ust. 9 stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
11. Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 9 stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.”.

§ 2. W zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne), zmienionym zarządzeniem Nr 23/2016/DSOZ z dnia 13 kwietnia 2016 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zarządzeniem Nr 38/2016/DSM z dnia 18 maja 2016 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zarządzeniem Nr 41/2016/DSM z dnia 1 czerwca 2016 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zarządzeniem Nr 46/2016/DSOZ z dnia 17 czerwca 2016 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 po pkt 14a dodaje się pkt 14b w brzmieniu:
„14b) rozporządzenie o opiece w ciąży patologicznej – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007);”;
2) w § 11 po ust. 11a dodaje się ust. 11b – 11d w brzmieniu:
„11b. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie położnictwo i ginekologia:
 1) trzeci poziom referencyjny - w przypadkach prenatalnego zdiagnozowania ciężkich, nieuleczalnych chorób płodu określonych w wykazie rozpoznań wg ICD-10, zobowiązany jest zapewnić kobiecie w ciąży, podczas porodu i w okresie połogu oraz jej dziecku opiekę zgodną ze standardami postępowania, określonymi w rozporządzeniu o opiece w ciąży patologicznej. Świadczeniodawca obowiązany jest w szczególności rozważyć możliwość leczenia płodu, zapewnić odbycie porodu w ośrodku trzeciego poziomu referencyjnego, umożliwić pomoc psychologiczną i skierować tę kobietę w trybie pilnym do dalszej  psychologicznej opieki ambulatoryjnej oraz specjalistycznej opieki nad chorym noworodkiem w ramach opieki hospicyjnej – zgodnie ze wskazaniami medycznymi;
2) pierwszy i drugi poziom referencyjny - w sytuacji hospitalizacji kobiety w ciąży z uprzednio rozpoznaną i udokumentowaną ciężką, nieuleczalną chorobą płodu, określoną w wykazie rozpoznań wg ICD-10, kieruje tę kobietę do dalszej opieki, o której mowa w pkt 1.
11c. Wykaz rozpoznań wg ICD-10, o którym mowa w ust. 11b stanowi załącznik nr 17a do zarządzenia.
11d. Wzór skierowania, o którym mowa w ust. 11b stanowi załącznik nr 17b do zarządzenia.”.

§ 3. W zarządzeniu Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zmienionym zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 35/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21 w ust. 3 w pkt 2 dodaje się lit. c - e w brzmieniu:
„c) wizyty edukacji przedporodowej realizowane dla kobiet w ciąży wysokiego ryzyka począwszy od 21. tygodnia ciąży, realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, który rozpoznał u kobiet w ciąży wady rozwojowe płodu określone w wykazie rozpoznań wg ICD-10, z uwzględnieniem zapewnienia współpracy ze świadczeniodawcami, którzy realizują świadczenia w zakresach: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świadczenia psychologiczne.
Wykaz rozpoznań wg ICD-10, o którym mowa w zd. 1, stanowi załącznik nr 19a do zarządzenia. Wzór skierowania, o którym mowa zd. 1 stanowi załącznik nr 19b  do zarządzenia.,
d) zalecana liczba wizyt, o których mowa w lit. c, ulega zwiększeniu o trzy wizyty,
e) opieka nad kobietami z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu w okresie do 6. tygodnia po porodzie realizowana jest na zasadach określonych w ust. 2, z uwzględnieniem lit. c.”;
2) w § 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku udzielania świadczeń na rzecz kobiet z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, ceny jednostek rozliczeniowych świadczeń, o których mowa w § 21 ust. 2 i ust. 3 lit. c, określone w l.p. 3.2 i 3.3 załącznika nr 19a do zarządzenia korygowane są w rozliczeniu, współczynnikiem korygującym o wartości 1,5.”.

§ 4. Dodaje się załączniki:
1) nr 4 i 5 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu określonym odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;
2) nr 17a i 17b do zarządzenia, o którym mowa w § 2, w brzmieniu określonym odpowiednio w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia;
3) nr 19a i 19b do zarządzenia, o którym mowa w § 3, w brzmieniu określonym odpowiednio w załączniku nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzeń, o którym mowa w § 1- 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 5.

§ 7. Zarządzenie ma zastosowanie do świadczeń udzielanych po dniu 30 czerwca 2016 r.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z  2015 r.  poz. 1240, 1269, 1365, 1569 , 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 20.06.2016 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności