Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 51/2014/DSOZ

31-07-2014

Zarządzenie Nr 51/2014/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 31 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) Poradnia leczenia ran przewlekłych - wyodrębniona w strukturze świadczeniodawcy poradnia chirurgii ogólnej lub chirurgii naczyniowej lub chirurgii plastycznej lub diabetologiczna lub chorób naczyń lub wpisana do rejestru wyodrębniona poradnia leczenia ran przewlekłych o profilu medycznym, spełniająca warunki określone w rozporządzeniu dla jednej z wymienionych poradni.";

2) w § 4 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  "1) załączniku nr 2a do zarządzenia stosuje się do zakresów, o których mowa w § 5 pkt 15, 16, 18 i 20;";

3) w § 5 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

  "20) Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1).";

4) w § 9 w ust. 11:

a) po pkt 3 oznaczenie przepisu literą "d)" zastępuje się pkt 4,

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) kompleksowego leczenia ran przewlekłych (KLRP-1) stosuje formularze ankiet edukacyjnych - 3 warianty w zależności od etiologii rany, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 10a-c do zarządzenia.";

5) w § 11 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

  "5. Nie dopuszcza się rozliczania świadczeń udzielonych w zakresie Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) ze świadczeniami bezpośrednio dotyczącymi rany przewlekłej, udzielonymi w ramach innych zakresów i rodzajów świadczeń.";

6) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej -  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, stanowiącym załącznik nr 2a do zarządzenia, wyrazy: "UMOWA Nr ....../..... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - Teleradioterapia stereotaktyczna/Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/ Teleradioterapia protonowa (TS/KLWSW/TP)" zastępuje się wyrazami: "UMOWA Nr ....../..... O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - Teleradioterapia stereotaktyczna/Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/ Teleradioterapia protonowa/ Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1)";

8) w załączniku nr 3 do zarządzenia dodaje się część 20. KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP-1), w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

9) w załączniku nr 4 do zarządzenia dodaje się część O - Opis świadczenia, Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1), w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

10) dodaje się załączniki nr 10a-c do zarządzenia, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 4a-c do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych począwszy od dnia 1 września 2014 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 31.07.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 31.07.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności