Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 5/2004

02-03-2005

Zarządzenie Nr 5/2004
z dnia 13 października 2004 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25, w związku z art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowiący załącznik nr 1;

2) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane, stanowiący załącznik nr 2;

3) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne, stanowiący załącznik nr 3;

4) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne, w zakresie: programy terapeutyczne (lekowe), stanowiący załącznik nr 4;

5) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie psychiatryczne i uzależnień, stanowiący załącznik nr 5;

6) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacja lecznicza, stanowiący załącznik nr 6;

7) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka długoterminowa, stanowiący załącznik nr 7;

8) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie stomatologiczne, stanowiący załącznik nr 8;

9) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie uzdrowiskowe, stanowiący załącznik nr 9;

10) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo i transport medyczny, w zakresie: zespoły ratownictwa medycznego, stanowiący załącznik nr 10;

11) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo i transport medyczny, w zakresie: transport noworodkowy karetką "N", stanowiący załącznik nr 11;

12) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo i transport medyczny, w zakresie: wodne ratownictwo medyczne, stanowiący załącznik nr 12;

13) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo i transport medyczny, w zakresie: lotniczy transport sanitarny, stanowiący załącznik nr 13;

14) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - programy profilaktyczne i promocja zdrowia, stanowiący załącznik nr 14;

15) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - świadczenia odrębnie kontraktowane, stanowiący załącznik nr 15;

16) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna, stanowiący załącznik nr 16;

17) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska, stanowiący załącznik nr 17;

18) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska, stanowiący załącznik nr 18;

19) wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: transport sanitarny, stanowiący załącznik nr 19.

§ 2.

Przyjmuje się "Warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej", stanowiące załącznik nr 2 do wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1, w brzmieniu określonym w załączniku nr 20 do zarządzenia.

§ 3.

Wzory umów, o których mowa w §1, stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2005 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 2.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.03.2005 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności