Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 53/2019/DWM

23-05-2019

ZARZĄDZENIE NR 53/2019/DWM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 22 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim UE/EFTA

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”, oraz pkt 3 decyzji Nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (Dz.U. UE C nr 106 z 24.04.2010, s. 23) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 111/2018/DWM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2018 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, zwana dalej „EKUZ”, wydawana w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest związany z wykonywaniem na terytorium tych państw pracy lub podjęciem nauki:

1) osobom, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”:

a) o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, f-g oraz pkt 2-15a, 32 i 35 ustawy o świadczeniach,

b) prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,

- wydawana jest na okres 3 lat,

c)  pobierającym świadczenie rentowe,

d) o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 20 ustawy o świadczeniach,

e) będącym członkami rodziny ubezpieczonego zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego w wieku powyżej 18. roku życia,

f) osobom, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-19 ustawy o świadczeniach, w wieku powyżej 18. roku życia,

- wydawana jest na okres 18 miesięcy;

2) osobom których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony, pobierającym świadczenie emerytalne - wydawana jest na okres 5 lat;

3) osobom w wieku do 18. roku życia zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osób, których obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony – wydawana jest na okres 5 lat, nie dłużej niż do 18. roku życia;

4) osobom w wieku do 18. roku życia, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17-19 ustawy o świadczeniach – wydawana jest na okres 5 lat, nie dłużej niż do 18. roku życia;

5) osobom, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony:

a) bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,

b) innym niż wymienione w pkt 1- 4 i pkt 5 lit. a,

  - wydawana jest na okres 2 miesięcy;

6) osobom podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - wydawana jest na okres 2 miesięcy;

7) osobom będącym świadczeniobiorcami, innymi niż wymienieni w pkt 1- 6:

a) posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelstwo polskie, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.2)), co do których stwierdzono okoliczności, o których mowa w art. 12 tej ustawy – wydawana jest na okres wskazany w decyzji, o której mowa w art. 54 ustawy o świadczeniach, jednakże nie dłużej niż na 90 dni,

b) posiadającym obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18. roku życia – wydawana jest na okres 5 lat, jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia przez te osoby 18. roku życia,

c) posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży albo porodu – wydawana jest na okres 6 miesięcy,

d) posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie połogu – wydawana jest na okres 42 dni;

8) osobom posiadającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej:

a) po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia – wydawana jest na okres 30 dni,

b) po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej – wydawana jest na okres 6 miesięcy,

c) po ukończeniu szkoły wyższej – wydawana jest na okres 4 miesięcy,

d) w okresie pobierania zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym oraz w okresie ubiegania się o przyznanie emerytury lub renty, o którym mowa w art. 67 ust. 6 i 7 ustawy o świadczeniach – wydawana jest na okres 2 miesięcy.”.

 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 5 lit. b, pkt 6 i pkt 8 lit. d, w przypadku okazania dokumentów potwierdzających dłuższy okres uprawnień, termin ważności EKUZ może zostać przedłużony do:

1) 5 lat dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c;

2) 12 miesięcy dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b, pkt 6 i pkt 8 lit. d.”.

§ 2. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
                                                            Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730 i 752.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 23.05.2019 00:00
Źródło: Departament Współpracy Międzynarodowej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności