Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 54/2005

08-09-2005

Zarządzenie Nr 54/2005
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu zdrowotnego pt. "Program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne".

Na podstawie art. 48 ust.1 i art. 102 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do realizacji program zdrowotny pt. "Program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzi postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w "Programie profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne", na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z uwzględnieniem postanowień niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 8.09.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 14.09.2005 r. Michał Rabikowsk
Wszystkie aktualności