Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 54/2012/DSOZ

13-09-2012

Zarządzenie Nr 54/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 września 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, służący do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący list oczekujących, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Komunikat, o którym mowa w § 1, stosuje się również do korekt i uzupełnień danych przekazanych przed dniem wejścia w życie zarządzenia z wyłączeniem informacji przekazywanej w atrybucie "typ-osoby", o której mowa w szczegółowej strukturze komunikatu danych o listach oczekujących.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia


Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 13.09.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.09.2012 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 13.09.2012 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności