Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 54/2015/DSOZ

04-09-2015

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 4 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 w ust. 1 pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) świadczenie pohospitalizacyjne – świadczenie realizowane w poradni przyszpitalnej, w okresie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia zakończenia hospitalizacji, hospitalizacji planowej albo świadczenia udzielonego w ramach „leczenia jednego dnia” w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, przez tego świadczeniodawcę, który udzielił danemu świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, związane z nim przyczynowo, obejmujące ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji w zakresie z niej wynikającym, w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych, uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach:

 1. realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub
 2. pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub
 3. wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, z prawa do uzyskania którego świadczeniobiorca nie jest wykluczony na podstawie art. 16 ust. 1-4 ustawy;”;
 1. w załączniku nr 5c do zarządzenia, pkt 3 (pod tabelą) otrzymuje brzmienie:

„3. Istotne procedury medyczne według ICD-9 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.) obejmują:

88.713       USG tarczycy i przytarczyc
88.717       USG ślinianek
88.719       USG krtani
88.732       USG piersi
88.734       USG jamy opłucnej
88.735       USG śródpiersia
88.738       USG klatki piersiowej
88.741       USG transrektalne
88.752       USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.761       USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.763       USG gruczołu krokowego
88.764       USG transwaginalne
88.790       USG węzłów chłonnych
88.792       USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.799       USG moszny w tym jąder i najądrzy
95.13         USG gałki ocznej
87.11         RTG pantomograficzne
87.221       RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
87.222       RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
87.231       RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.232       RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
87.241       RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
87.242       RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
87.35         mammografia z kontrastem
87.371       mammografia jednej piersi
87.372       mammografia obu piersi
87.440       RTG klatki piersiowej
92.011       scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy z zastosowaniem 131I
92.012       scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy z zastosowaniem 99mTc
92.019       scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy - inne
92.141       scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.142       scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.144       scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem fosfonianów
92.149       scyntygrafia układu kostnego – inne
87.030       TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
87.031       TK głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.049       TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.032       TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.036       TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
87.037       TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.038       TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.410       TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
87.411       TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
87.412       TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
88.010       TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.011       TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.012       TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym
88.301       TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.302       TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.303       TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.304       TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.383       TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
88.384       TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.385       TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.386       TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.387       TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.388       TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.900       RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego
88.901       RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.902       RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.903       RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.904       RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.905       RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.923       RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
88.924       RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.931       RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
88.932       RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego
88.933       RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.936       RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.937       RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.938       RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.971       RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.973       RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego
88.975       RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.976       RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
88.979       Badanie bez wzmocnienia kontrastowego i co najmniej dwie fazy ze wzmocnieniem kontrastowym - RM
92.061       Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18 FDG we wskazaniach onkologicznych
92.062       Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET ) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych
06.111       biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
06.112       biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana
06.113       biopsja gruboigłowa tarczycy
06.114       biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana
18.12         biopsja ucha zewnętrznego
20.32         biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
21.22         biopsja nosa
24.11         biopsja dziąsła
24.12         biopsja wyrostka zębodołowego
25.01         zamknięta (igłowa) biopsja języka
26.11         biopsja igłowa ślinianki/przewodu
27.22         biopsja podniebienia miękkiego/języczka
27.23         biopsja wargi
27.24         biopsja jamy ustnej – inne
28.11         biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
29.12         biopsja gardła
33.21         bronchoskopia przez przetokę
33.22         bronchoskopia fiberoskopowa
33.231       bronchoskopia autofluorescencyjna
33.239       bronchoskopia – inna
33.24         endoskopowa biopsja oskrzela
33.26         przezskórna igłowa biopsja płuca
33.272       przezoskrzelowa biopsja płuca
34.23         biopsja ściany klatki piersiowej
34.24         biopsja opłucnej
34.25         przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
40.10         biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)
40.11         biopsja układu limfatycznego
42.243       biopsja ssąca przełyku
49.22         biopsja okołoodbytowa
49.23         biopsja odbytu
54.241       zamknięta biopsja: sieci
57.32         cystoskopia przezcewkowa
58.24         biopsja tkanek okołocewkowych
60.111       biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa
60.113       przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze)
60.15         biopsja tkanek okołosterczowych
64.11         biopsja prącia
67.11         biopsja kanału szyjki macicy
67.12         wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
69.03         Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – diagnostyczne
69.59         inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
70.24         biopsja pochwy
71.11         biopsja sromu
77.41         Biopsja kości – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
83.21         biopsja tkanek miękkich
85.111       przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi
85.112       przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi - celowana
85.113       przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
85.114       przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana
85.131       biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrola USG
85.132       biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna
86.11         biopsja skóry/tkanki podskórnej
86.381       Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia do 4,0 cm
86.382       Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm
29.1901     Stroboskopia
29.1902     Videostroboskopia
31.42         laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
42.242       ezofagoskopia z biopsją
43.411       endoskopowe wycięcie polipów żołądka
44.12         gastroskopia przez przetokę
44.13         gastroskopia - inne
44.161       gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
44.162       gastroskopia diagnostyczna z biopsją
45.131       esofagogastroduodenoskopia [EGD]
45.14         zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
45.16         esofagogastroduodenoskopia z biopsją
45.22         endoskopia jelita grubego przez przetokę
45.231       fiberokolonoskopia
45.239       kolonoskopia - inne
45.24         fiberosigmoidoskopia
45.253       kolonoskopia z biopsją
45.42         endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.439       endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
48.36         endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
58.232       uretroskopia uretrocystoskopem giętkim i biopsja cewki
88.747       endosonografia kanału odbytnicy i odbytu
95.121       angiografia fluoresceinowa
C11           Fosfataza zasadowa granulocytów
C27           Leukocyty – badanie immunofenotypowe komórek blastycznych
C51           Mielogram
F19           Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG)
F23           Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM)
F26           Cytomegalovirus (CMV) DNA
F53           Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała
F56           Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM
F91           Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała
I41            antygen CA 125 (CA125)
I45            antygen CA 19-9 (CA19-9)
I53            antygen karcynoembrionalny (CEA)
I63            antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
I79            Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
I86            Immunofiksacja
L07           α-fetoproteina (AFP)
L46           gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (β-HCG)
L85           Immunoglobuliny A (IgA)
L87           Immunoglobuliny D (IgD)
L93           Immunoglobuliny G (IgG)
L95           Immunoglobuliny M (IgM)
M11          kalcytonina
M15          katecholaminy
M43          kwas homowaniliowy (HVA)
M83          łańcuchy lekkie kappa
M85          łańcuchy lekkie lambda
M92          β2-mikroglobulina
X33           Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG)
X41           Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG)
X45           Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM)
Y90           Badanie histopatologiczne
91.821       Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy i ilościowy
91.831       Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
91.447       badanie mikroskopowe materiału biologicznego - badanie cytologiczne
99.9953     dermatoskopia
                  FISH
                  receptory HER”.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

       2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 04.09.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 04.09.2015 14:27
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności