Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 55/2015/GPF

07-09-2015

ZARZĄDZENIE Nr 55/2015/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 4 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem nr 30/2015/GPF z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz zarządzeniem nr 42/2015/GPF z dnia 31 lipca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. w załączniku nr 1:

a) w § 10 w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„ 2) Departamentem Ekonomiczno – Finansowym, Biurem Księgowości, Biurem Administracyjno – Gospodarczym i Departamentem Informatyki wykonuje Zastępca Prezesa do Spraw Finansowych;

3) Departamentem do Spraw Służb Mundurowych i Departamentem Współpracy Międzynarodowej wykonuje Zastępca Prezesa do Spraw Służb Mundurowych.”,

b) w § 40 w ust. 2  uchyla się pkt 11, 12 i 14,

c)  w § 41 w ust. 2 dodaje się pkt 20-22 w brzmieniu:

„20) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Centrali, członków Rady Funduszu oraz wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, umów o dzieło, w tym naliczanie i odprowadzanie należnych podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i innych pochodnych od wynagrodzeń oraz przygotowywanie i składanie deklaracji i sprawozdań w tym zakresie;

21) ewidencja kosztów wynagrodzeń pracowników Centrali oraz przekazywanie informacji miesięcznej o ich wykorzystaniu do Prezesa Funduszu;

22) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i wydatkowaniem środków na wynagrodzenia bezosobowe w Centrali zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami wewnętrznymi Funduszu.”;

  1. załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 13 i 14 regulaminu organizacyjnego Centrali, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych Centrali i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 07.09.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 07.09.2015 10:14
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności