Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 55/2019/DEF

31-05-2019

ZARZĄDZENIE Nr 55/2019/DEF
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA


z dnia 31 maja 2019 r.


w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie zakupu oprogramowania, o którym mowa w § 2 pkt 3, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, oraz świadczeniodawcę:

1) posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach, o których mowa w ust. 2, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645), zwane dalej „zaświadczeniem lekarskim”, lub

2) u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie została wystawiona recepta w postaci elektronicznej, zwanym dalej „uprawnionym świadczeniodawcą”.

 1. Dofinansowanie udzielane jest uprawnionemu świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w rodzaju:

1) podstawowa opieka zdrowotna lub

2) podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, lub

3) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach, lub

4) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS), lub

5) leczenie szpitalne - oddziały szpitalne, lub

6) leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), lub

7) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub

8) rehabilitacja lecznicza, lub

9) leczenie stomatologiczne, lub

10) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, lub

11) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - teleradioterapia stereotaktyczna / kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej / teleradioterapia protonowa / kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1), lub

12) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie-pompa baklofenowa, lub

13) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – telekonsylium, lub

14) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, lub

15) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III), lub

16) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - dziecięca opieka koordynowana (DOK), lub

17) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) lub

18) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, lub

19) opieka paliatywna i hospicyjna.

§ 2. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) dyrektor właściwego oddziału Funduszu – dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym uprawniony świadczeniodawca zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2;

2) oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;

3) oprogramowanie - oprogramowanie wykorzystywane do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Rozdział 2
Udzielanie dofinansowania

§ 3. 1. W celu uzyskania dofinansowania zakupu oprogramowania, uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r.,
do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

1) wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. albo 2019 r. oprogramowania.

 1. Dofinansowanie udzielane jest przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu uprawnionemu świadczeniodawcy, którego wniosek o udzielenie dofinansowania został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wysokości środków przyznanych oddziałowi Funduszu.
 2. Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku o udzielenie dofinansowania przekazywana jest przez dyrektora właściwego oddziału uprawnionemu świadczeniodawcy.
 3. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Rozdział 3
Zasady przyznawania środków na dofinansowanie oprogramowania

§ 4. 1. Ustalanie wysokości środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy, na podstawie wniosku o udzielenie dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, odbywa się na następujących zasadach:

1) kwota dofinansowania zakupu oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

a) 80% poniesionych wydatków bez podatku VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1 000 zł powiększone o podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadku wydatków przekraczających kwoty, o których mowa w pkt 1, dofinansowanie liczone jest od kwoty 1 000 zł lub 1 000 zł powiększonej o podatek VAT, o których mowa odpowiednio w pkt 1 lit. a i b;

3) wniosek o udzielenie dofinansowania składa się do dyrektora oddziału Funduszu, z którym uprawniony świadczeniodawca, zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1 ust. 2;

4) dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

 1. Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę, środków na dofinansowanie w wysokości ustalonej w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.
 2. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane uprawnionemu świadczeniodawcy, na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dofinansowania, w terminie 21 dni od dnia złożenia w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.
 3. Termin zakończenia przekazywania przez oddział Funduszu uprawnionym świadczeniodawcom środków, o których mowa w ust. 2, upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego oddziału Funduszu.

Rozdział 4
Rozliczenie środków na dofinansowanie zakupu oprogramowania

§ 5. Dyrektor właściwego oddziału Funduszu na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków o udzielenie dofinansowania, na podstawie których w danym miesiącu udzielono uprawnionym świadczeniodawcom dofinansowania, sporządza i przekazuje do Centrali, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o udzielenie dofinansowania:

1) sprawozdanie łączne z udzielonego świadczeniodawcom dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia;

2) notę księgową obciążeniową, której wzór określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Andrzej Jacyna

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552,1669,1925. 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730 i 752.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 31.05.2019 00:00
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności