Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 57/2013/DSOZ

02-10-2013

z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa szczegółowe warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym sposób przygotowania i składania ofert oraz składania środków odwoławczych.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) ankiecie - rozumie się przez to zestaw pytań Narodowego Funduszu Zdrowia kierowanych do oferentów;

2) aplikacji ofertowej - rozumie się przez to aplikację informatyczną udostępnioną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w celu przygotowania formularza ofertowego i oferty elektronicznej;

3) formularzu ofertowym - rozumie się przez to pisemną, zunifikowaną część oferty zawierającą ofertę rzeczową i cenową wraz z opisem proponowanego potencjału wykonawczego oferenta i odpowiedziami na pytania ankietowe;

4) Funduszu - rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia;

5) lokalizacji - rozumie się przez to budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

6) miejscu udzielania świadczeń - rozumie się przez to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

7) miejscu udzielania świadczeń w ratownictwie medycznym - rozumie się przez to każde miejsce zdarzenia, w którym zespół ratownictwa medycznego podejmuje medyczne czynności ratunkowe;

8) miejscu stacjonowania - rozumie się przez to miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, oczekującego na dyspozycję dyspozytora medycznego;

9) nośniku elektronicznym - rozumie się przez to płytę CD;

10) oddziale Funduszu - rozumie się przez to oddział wojewódzki Funduszu, który prowadzi postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

11) ofercie - rozumie się przez to ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego złożoną przez oferenta, zgodnie z przedmiotem postępowania określonym w ogłoszeniu o postępowaniu; oferta składa się z formularza ofertowego wraz z danymi o charakterze informacyjnym dotyczącymi oferenta oraz innych dokumentów wymaganych od oferenta w danym postępowaniu;

12) ofercie elektronicznej - rozumie się przez to formę elektroniczną formularza ofertowego wraz z danymi o charakterze informacyjnym dotyczącymi oferenta;

13) oferencie - rozumie się przez to świadczeniodawcę, który ubiega się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

14) ogłoszeniu o postępowaniu - rozumie się przez to ogłoszenie o konkursie ofert albo ogłoszenie o rokowaniach i zaproszenie do rokowań, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

15) Portalu NFZ - rozumie się przez to środowisko komunikacji, określone w zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, z późn. zm.;

16) potencjale wykonawczym - rozumie się przez to zasoby pozostające w dyspozycji świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń oraz posiadany sprzęt;

17) postępowaniu - rozumie się przez to postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzane w trybie konkursu ofert albo rokowań;

18) profilu świadczeniodawcy - rozumie się przez to strukturę organizacyjną i wykonawczą świadczeniodawcy z danymi o jego potencjale wykonawczym;

19) przedmiocie postępowania - rozumie się przez to określone w ogłoszeniu o postępowaniu świadczenia opieki zdrowotnej należące do jednego rodzaju i zakresu świadczeń, które są kontraktowane przez dyrektora oddziału Funduszu w ramach danego postępowania;

20) regulaminie komisji - rozumie się przez to regulamin komisji przeprowadzającej postępowanie ustalony na podstawie art. 139 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

21) regulaminie technicznym przygotowania oferty - rozumie się przez to zasady zastosowania aplikacji informatycznych (w tym Portalu NFZ i aplikacji ofertowej) oraz sposób przygotowania formularza ofertowego;

22) rodzaju świadczeń - rozumie się przez to wyodrębnione świadczenia opieki zdrowotnej oznaczone wspólną nazwą, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 9 albo ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

23) warunkach zawierania umów - rozumie się przez to warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w zarządzeniach Prezesa Funduszu w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla danego rodzaju lub zakresu świadczeń;

24) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

25) wzorze umowy - rozumie się przez to wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określony w zarządzeniach Prezesa Funduszu w sprawie warunków zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla danego rodzaju lub zakresu świadczeń;

26) zakresie świadczeń - rozumie się przez to świadczenie lub grupę świadczeń opieki zdrowotnej wyodrębnione w danym rodzaju świadczeń, dla których w umowie określa się kwotę finansowania;

27) zapytaniu ofertowym - rozumie się przez to definicję przedmiotu postępowania, udostępnioną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w celu przygotowania formularza ofertowego.

§ 3.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert lub rokowań, których przedmiotem jest zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 4.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy, przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień zamieszczonych w ustawie oraz niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Oferent obowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty spełniającej warunki zawierania umów, zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Warunki postępowania oraz warunki zawierania umów, a także inne dokumenty, pobierane są przez oferenta w formie elektronicznej, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o postępowaniu.

§ 7.

1. Postępowania przeprowadzane są przez dyrektorów oddziałów Funduszu.

2. W ogłoszeniu o postępowaniu zamieszcza się informacje, o których mowa w art. 139 ust. 3 ustawy, w szczególności nazwę, siedzibę oraz adres oddziału Funduszu, w którym przeprowadzane jest dane postępowanie.

§ 8.

1. Przedmiot postępowania oraz jego maksymalna wartość są określone w ogłoszeniu o postępowaniu.

2. Przedmiot postępowania określa się dla zakresów świadczeń.

§ 9.

Oferent obowiązany jest spełniać wymagania określone w:

1) ogłoszeniu o postępowaniu;

2) niniejszym zarządzeniu; oraz

3) warunkach zawierania umów.

Rozdział 2. Sposób przygotowania oferty

§ 10.

1. Oferent obowiązany jest złożyć ofertę w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej.

2. Oferta w formie pisemnej obejmuje:

1) wydruk formularza ofertowego, zgodny z jego postacią elektroniczną, opatrzony na każdej stronie tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnymi z wzorami podpisów, zamieszczonymi w tabeli określonej w załączniku nr 5 do zarządzenia;

2) dokumenty i oświadczenia określone w § 13.

3. Formularz ofertowy sporządzany jest z użyciem aplikacji ofertowej, w sposób określony przez dyrektora oddziału Funduszu w regulaminie technicznym przygotowania oferty.

4. Formularz ofertowy zawiera:

1) dane identyfikacyjne oferenta;

2) wykaz podwykonawców z informacją o umowach podwykonawstwa, w przypadku, gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;

3) wykaz personelu z opisem kompetencji; oferent obowiązany jest udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z wymienionych w wykazie osób. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów;

4) wykaz zasobów (w szczególności sprzętu, pojazdów, pomieszczeń);

5) wykaz miejsc udzielania świadczeń z danymi identyfikacyjnymi, obejmujący również miejsca udzielania świadczeń podwykonawców;

6) ofertę w zakresie liczby i ceny dla przedmiotu postępowania i miejsca udzielania świadczeń, w tym:

a) potencjał wykonawczy dla przedmiotu postępowania i miejsca udzielania świadczeń na podstawie wykazów, o których mowa w pkt 2-5,

b) harmonogram udzielania świadczeń,

c) harmonogram pracy personelu lub jego dostępność godzinową;

7) ankiety dotyczące danego postępowania.

§ 11.

1. Oferent obowiązany jest do zapoznania się z narzędziami informatycznymi określonymi przez dyrektora oddziału Funduszu w regulaminie technicznym przygotowania oferty.

2. W celu przygotowania oferty oferent obowiązany jest w szczególności do:

1) pobrania materiałów niezbędnych do przygotowania oferty wraz z ofertą elektroniczną;

2) zarejestrowania profilu świadczeniodawcy z użyciem Portalu NFZ;

3) przygotowania formularza ofertowego i oferty elektronicznej na podstawie zapytania ofertowego i danych zawartych w profilu świadczeniodawcy;

4) zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje:

a) wyraz: "oferta",

b) nazwę i adres oferenta,

c) kod i przedmiot postępowania;

5) wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnymi z załączonym wzorem podpisów;

6) umieszczenia wydruku formularza ofertowego oraz nośnika elektronicznego z ofertą elektroniczną, o których mowa w pkt 4 i 5, w odrębnej, zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:

a) wyraz: "oferta",

b) nazwę i adres oferenta,

c) kod i przedmiot postępowania;

7) umieszczenia koperty, o której mowa w pkt 6, wewnątrz koperty lub paczki zawierającej pozostałe dokumenty określone w § 13; każdą stronę dokumentów wymienionych w § 13, załączanych do oferty, należy opatrzyć kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, zgodnymi z załączonym wzorem podpisów;

8) umieszczenia na kopercie lub paczce, o których mowa w pkt 7, informacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia;

9) umieszczenia na kopercie lub paczce, o których mowa w pkt 7, wydruku formularza rejestracyjnego zawierającego kod graficzny wygenerowany z aplikacji ofertowej.

§ 12.

1. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności:

1) w sposób określony w § 10;

2) w języku polskim i w sposób czytelny.

2. Do dokumentów składanych w językach obcych należy załączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

§ 13.

1. Oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do zarządzenia;

2) w przypadku oferentów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej - kopię umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;

3) w przypadku oferentów składających ofertę na świadczenia w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe:

a) wypis z ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska, prowadzonej przez naczelnego lekarza uzdrowiska lub zaświadczenie wydane przez właściwy miejscowo organ jednostki samorządu terytorialnego o lokalizacji zakładu lecznictwa uzdrowiskowego w strefie ochronnej "A",

b) kopię koncesji na eksploatację naturalnych surowców leczniczych lub kopię umowy na korzystanie z usług świadczonych przez zakład posiadający taką koncesję;

4) w przypadku oferentów składających ofertę na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie:

a) rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku lub oddziale dziennym, w razie zadeklarowania realizacji świadczeń dla grupy świadczeniobiorców, wyodrębnionej przez oferenta na podstawie danego wskazania medycznego (w szczególności po mastektomii, ze stwardnieniem rozsianym, z dysfunkcją ręki), oferent przedstawia dodatkowo następujące informacje:

- wskazania medyczne wg ICD - 10 kwalifikujące do rehabilitacji,
- zakres, rodzaj i częstotliwość planowanych do realizacji świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
- czas trwania rehabilitacji,
- kryteria oceny zakończenia rehabilitacji,
- metody oceny skuteczności rehabilitacji,
- szczegółowy rachunek kosztów osobodnia,

b) rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym, oferent przedstawia dodatkowo następujące informacje:

- szczegółowy opis metod rehabilitacji stosowanych w tym ośrodku lub oddziale oraz zakresu, rodzaju i częstotliwości planowanych do realizacji świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
- czas trwania rehabilitacji,
- zasady kwalifikacji świadczeniobiorców do rehabilitacji w ośrodku lub oddziale; z uwzględnieniem wskazań medycznych oraz zasad prowadzenia listy oczekujących,
- kryteria oceny zakończenia rehabilitacji w ośrodku lub oddziale,
- metody oceny skuteczności rehabilitacji w ośrodku lub oddziale,
- szczegółową kalkulację kosztów osobodnia,

c) rehabilitacji słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym, oferent przedstawia dodatkowo następujące informacje:

- szczegółowy opis metod rehabilitacji stosowanych w ośrodku lub oddziale oraz zakres, rodzaj i częstotliwość planowanych do realizacji świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
- czas trwania rehabilitacji,
- zasady kwalifikacji świadczeniobiorców do rehabilitacji w ośrodku lub oddziale, z uwzględnieniem wskazań medycznych oraz zasad prowadzenia listy oczekujących,
- kryteria oceny zakończenia rehabilitacji w ośrodku lub oddziale,
- metody oceny skuteczności rehabilitacji w ośrodku lub oddziale,
- szczegółową kalkulację kosztów osobodnia,

d) rehabilitacji wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym, oferent przedstawia dodatkowo następujące informacje:

- szczegółowy opis metod rehabilitacji stosowanych w ośrodku lub oddziale oraz zakres, rodzaj i częstotliwość planowanych do realizacji świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza,
- czas trwania rehabilitacji,
- zasady kwalifikacji świadczeniobiorców do rehabilitacji w ośrodku lub oddziale, z uwzględnieniem wskazań medycznych oraz zasad prowadzenia listy oczekujących,
- kryteria oceny zakończenia rehabilitacji w ośrodku lub oddziale,
- metody oceny skuteczności rehabilitacji w ośrodku lub oddziale,
- szczegółową kalkulację kosztów osobodnia;

5) w przypadku oferentów składających ofertę na świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne oferent przedstawia dodatkowo:

a) kopię dokumentów rejestracyjnych ambulansów przedstawionych w ofercie oraz kopię świadectw homologacji typu pojazdu,

b) kopię umowy w sprawie warunków wykorzystania radiowych kanałów częstotliwości z operatorem sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego o jednolitej strukturze w skali kraju w zakresie zarezerwowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne lub dokumentów potwierdzających wszczęcie procedury zawarcia takiej umowy,

c) kopię certyfikatu ISO w zakresie ratownictwa medycznego - w przypadku posiadania przez oferenta takiego certyfikatu;

6) kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy;

7) w przypadku, gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy, dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową - kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu;

8) w przypadku, gdy oferent nie przedstawi dokumentów, o których mowa w pkt 7 - oświadczenie, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;

9) oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia;

10) w przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą;

11) inne dokumenty lub oświadczenia, jeżeli obowiązek dołączenia ich do oferty został określony w warunkach zawierania umów.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składane przez oferenta, winny pozostawać w zgodności ze stanem faktycznym i prawnym.

3. W przypadku, gdy w dniu składania oferty oddział Funduszu posiada dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 6, a potwierdzony w nich stan prawny lub faktyczny nie uległ zmianie, oferent może złożyć oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

4. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

5. Oddział Funduszu może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku, gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a oddział Funduszu nie dysponuje możliwością weryfikacji jej prawdziwości w inny sposób.

6. W przypadku złożenia przez oferenta oryginalnych dokumentów oddział Funduszu zwraca je, na wniosek oferenta, pod warunkiem dostarczenia przez niego kopii tych dokumentów poświadczonych zgodnie z ust. 4.

Rozdział 3. Sposób składania ofert

§ 14.

1. Oferent jest uprawniony do złożenia w danym oddziale Funduszu tylko jednej oferty dotyczącej danego przedmiotu postępowania.

2. W przypadku złożenia oferty alternatywnej dotyczącej danego przedmiotu postępowania, oferent jest uprawniony do jej wycofania w części dotkniętej wadą, o której mowa w art. 149 ust. 1 pkt 6 ustawy, w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie.

3. Oferent, którego miejsca udzielania świadczeń są zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału Funduszu, może złożyć oferty dotyczące poszczególnych postępowań przeprowadzanych przez oddziały Funduszu. W takim przypadku ofertę składa się w oddziale Funduszu właściwym ze względu na miejsce udzielania świadczeń, zgodnie z przedmiotem postępowania określonym w ogłoszeniu o postępowaniu.

4. W przypadku, gdy w oddziale Funduszu przeprowadzanych jest kilka postępowań w ramach jednego rodzaju świadczeń, oferent może złożyć oferty dotyczące poszczególnych postępowań przeprowadzanych w oddziale Funduszu. W takim przypadku ofertę składa się zgodnie z przedmiotem danego postępowania określonym w ogłoszeniu o postępowaniu.

§ 15.

Ofertę składa się w oddziale Funduszu w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o postępowaniu.

§ 16.

1. Składający ofertę osobiście otrzymuje potwierdzenie jej złożenia zawierające datę złożenia oraz numer z rejestru ofert zgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.

2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:

1) data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu; oraz

2) wpłynie ona do oddziału Funduszu nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.

§ 17.

1. Oferent może uzupełnić złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że oddział Funduszu otrzyma pisemne powiadomienie o uzupełnieniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie winno być oznaczone w taki sam sposób jak oferta oraz dodatkowo zawierać wskazanie "UZUPEŁNIENIE OFERTY". Przepisy § 11 ust. 2 pkt 8 stosuje się odpowiednio.

2. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że oddział Funduszu otrzyma pisemne oświadczenie oferenta o wycofaniu oferty. W przypadku, gdy oferta została złożona osobiście, oferent powinien przedstawić ponadto pisemne potwierdzenie złożenia oferty, o którym mowa w § 16 ust. 1.

3. W przypadku wycofania złożonej oferty, oferent może, przed upływem terminu składania ofert, złożyć nową ofertę z zachowaniem warunków określonych w zarządzeniu.

4. Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.

5. Po upływie terminu składania ofert złożone w postępowaniu oferty wraz z załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi. Oferent nie może po otwarciu ofert żądać zwrotu, zamiany lub przeniesienia dokumentów będących częścią tej oferty - do oferty złożonej w innym postępowaniu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6.

§ 18.

1. W przypadku wezwania oferenta przez komisję do usunięcia braków formalnych oferty, oferent wykonuje wskazane czynności w terminie określonym w wezwaniu.

2. Jeżeli oferent wykonuje wezwanie komisji przez przesłanie dokumentów lub oświadczeń drogą pocztową, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin określony w wezwaniu do usunięcia braków.

3. Kopertę lub paczkę zawierającą dokumenty lub oświadczenia stanowiące realizację wezwania komisji do usunięcia braków formalnych oferty oznacza się jak ofertę oraz dodatkowo umieszcza się wskazanie "USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH OFERTY".

Rozdział 4. Zasady przeprowadzania postępowania

§ 19.

Ofertę pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli:

1) format oferty jest niezgodny z formatem zapytań ofertowych i towarzyszących jej ankiet w danym postępowaniu;

2) została złożona w innym miejscu niż określone w ogłoszeniu o postępowaniu;

3) dotyczy przypadku, o którym mowa w art. 156 ust. 2 ustawy;

4) została sporządzona w innym języku niż polski lub w sposób nieczytelny.

§ 20.

Tryb pracy komisji prowadzącej postępowanie określa regulamin komisji.

Rozdział 5. Sposób składania środków odwoławczych

§ 21.

1. W toku postępowania oferent może złożyć w formie pisemnej do komisji prowadzącej postępowanie umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

2. Protest uważa się za wniesiony z chwilą doręczenia komisji przeprowadzającej postępowanie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

3. Tryb rozpatrywania protestów określa ustawa oraz regulamin komisji.

§ 22.

1. Odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu składa się w formie pisemnej.

2. Odwołanie przesłane drogą pocztową uważa się za złożone w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin do jego składania.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

4. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

5. Odwołanie powinno zawierać w szczególności dane identyfikacyjne oferenta, w tym jego adres, żądanie wraz z uzasadnieniem, oznaczenie przedmiotu postępowania oraz wskazanie terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, którego dotyczy. Do odwołania dołącza się dowód potwierdzający umocowanie składającego odwołanie do działania w imieniu oferenta.

6. Wniesienie odwołania za pomocą poczty elektronicznej lub faksu wymaga potwierdzenia w formie pisemnej przed upływem terminu do jego złożenia.

§ 23. Rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 22, odbywa się na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 6. Podpisanie umowy

§ 24.

1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostaje zamieszczone przez dyrektora oddziału Funduszu w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert lub rokowaniach.

2. Wybrany w postępowaniu oferent, niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, o którym mowa w ust. 1, przesyła do oddziału Funduszu, w formie elektronicznej, poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej, wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. Wniosek w formie papierowej, podpisany przez osoby upoważnione po stronie świadczeniodawcy, składa się w oddziale Funduszu przed podpisaniem umowy. Wymieniony wniosek stanowi podstawę określenia numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy w umowie.

3. Sposób i termin podpisania umowy określa dyrektor oddziału Funduszu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§ 25.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 i w latach następnych.

§ 26.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc zarządzenie Nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 27.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 , Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228, Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154, 879 i 983.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 
 
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 02.10.2013 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności