Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 58/2014/DSOZ

05-09-2014

Zarządzenie Nr 58/2014/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 4 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. W przypadku świadczeń zrealizowanych przez zespół długoterminowej opieki domowej dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie, dla wartości każdego osobodnia przyjmuje się następujące współczynniki korygujące:

1) współczynnik korygujący 1,0 - w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych metodą inwazyjną oraz metodą nieinwazyjną w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych oraz w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;

2) współczynnik korygujący 0,7 - w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych.";

3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są  do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Przepis § 16 zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem  oraz załączniki nr 1 i 3 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 sierpnia 2014 r.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych

Zbigniew Teter

 


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 5.09.2014 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 15.09.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności