Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarzadzenie Nr 59/2014/DGL

12-09-2014

Zarządzenie Nr 59/2014/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 września 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 i art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 41/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 43/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 59/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2012 r., zarządzeniem Nr 61/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r., zarządzeniem Nr 92/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 102/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 6/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 18/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 28/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 41/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 49/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r., zarządzeniem Nr 66/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2013 r., zarządzeniem Nr 7/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 10/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 19/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 22/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 50/2014/DGL/Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych", składającym się z:

  1. części A - substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
  2. części B - substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  - stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.";

2) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

 


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 12.09.2014 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 12.09.2014 r. Agnieszka Długokęcka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 12.09.2014 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności