Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 60/2011/BK

11-10-2011

Zarządzenie Nr 60/2011/BK
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów

Na podstawie art. 102 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa procedurę ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów w Centrali oraz oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) głównym księgowym - rozumie się przez to głównego księgowego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia lub oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) jednostce - rozumie się przez to odpowiednio Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia lub oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) Portalu NFZ - rozumie się przez to środowisko komunikacji, określone w zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia zmienionego zarządzeniem Nr 15/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 marca 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) pozostałym kontrahencie - rozumie się przez to stronę, z którą jednostka prowadzi rozliczenia powstałe w szczególności z tytułu dostaw i usług, kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań finansowych, zobowiązań wekslowych, podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń oraz wynagrodzeń;

5) system finansowo - księgowy - rozumie się przez to system informatyczny służący do prowadzenia rachunkowości w jednostce;

6) dziedzinowy system informatyczny - rozumie się przez to system informatyczny stosowany w jednostce służący w szczególności do gromadzenia i przetwarzania ilościowych i wartościowych informacji o świadczeniodawcach, aptekach i świadczeniach opieki zdrowotnej.

§ 3.

Numer rachunku bankowego, na który przesyłane są przez jednostkę środki pieniężne dla świadczeniodawcy, powinien wynikać z zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ustanawia się następującą procedurę ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców:

1) uprawnione w jednostce osoby przyjmują, sprawdzają i zatwierdzają w dziedzinowym systemie informatycznym jednostki, wniosek w sprawie rachunku bankowego złożony przez świadczeniodawcę, co skutkuje ustaleniem aktualnego numeru konta bankowego;

2) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1, i po zawarciu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji odpowiednio w systemie finansowo - księgowym lub dziedzinowym w zależności od sposobu weryfikacji obowiązującego w jednostce, poprawności wprowadzonego numeru rachunku bankowego z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w wersji pisemnej, dokonując na umowie adnotacji o przeprowadzonej weryfikacji oraz składając podpis i datę;

3) zmiana numeru rachunku bankowego następuje na wniosek świadczeniodawcy w formie aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podpisanego przez osoby reprezentujące strony w umowie; w przypadku zmiany osób reprezentujących świadczeniodawcę, jest on zobowiązany do przedstawienia oryginału właściwych dokumentów w tym zakresie albo ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata;

4) podpisanie aneksu, o którym mowa w pkt 3,  przez świadczeniodawcę następuje w jednostce, po wcześniejszej weryfikacji przez uprawnioną osobę w jednostce  tożsamości i posiadanych uprawnień do reprezentowania świadczeniodawcy osób podpisujących;

5) dopuszcza się podpisanie aneksu, o którym mowa w pkt 3, przez świadczeniodawcę poza siedzibą jednostki, pod warunkiem, że autentyczność podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania świadczeniodawcy osób podpisujących, zostanie potwierdzona przez  osoby wymienione w pkt 3;

6) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3 - 5, uprawnione w jednostce osoby wprowadzają, sprawdzają i zatwierdzają aneks zmieniający numer rachunku bankowego w dziedzinowym systemie informatycznym jednostki;

7) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 6, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji, odpowiednio w systemie finansowo - księgowym lub dziedzinowym, w zależności od sposobu weryfikacji obowiązującego w jednostce, poprawności wprowadzonego numeru rachunku bankowego z aneksem w wersji pisemnej, dokonując na aneksie adnotacji o przeprowadzonej weryfikacji oraz składając podpis i datę;

8) po dokonaniu, w terminie nie dłuższym niż ustalony w aneksie do umowy, czynności o której mowa w pkt 7, jednostka przesyła środki pieniężne na nowy numer rachunku bankowego; dokumenty będące podstawą zmiany numeru rachunku bankowego dołącza się do dokumentów źródłowych;

9) w przypadku, gdy zgodnie z właściwymi przepisami jednostka nie zawarła umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze świadczeniodawcą, lecz jest zobowiązana do płatności na rzecz tego świadczeniodawcy zgodnie z umową zawartą przez inną jednostkę, a system dziedzinowy jednostki umożliwia ustalenie prawidłowego numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy, jednostka dokonuje płatności na numer rachunku bankowego ustalony w systemie dziedzinowym; odpowiedzialna za prawidłowe ustalenie numeru rachunku bankowego w systemie dziedzinowym jest jednostka, z którą świadczeniodawca zawarł umowę, natomiast za sporządzenie przelewu zgodnego z dokumentami będącymi podstawą płatności - jednostka sporządzająca przelew.

§ 4.

Numer rachunku bankowego, na który przesyłane są przez jednostkę środki pieniężne dla podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny, powinien wynikać z zawartej umowy na realizację recept. Ustanawia się następującą procedurę ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego podmiotów prowadzących aptekę lub punkt apteczny:

1) uprawnione w jednostce osoby przyjmują, sprawdzają i zatwierdzają w dziedzinowym systemie informatycznym jednostki, wniosek w sprawie rachunku bankowego przekazany przez podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny w formie elektronicznej poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej, co skutkuje ustaleniem aktualnego numeru konta bankowego; w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki, dopuszcza się przyjęcie wniosku tylko w formie pisemnej;

2) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 1, i po zawarciu umowy na realizację recept, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji odpowiednio w systemie finansowo - księgowym lub dziedzinowym w zależności od sposobu weryfikacji obowiązującego w jednostce, poprawności wprowadzonego numeru rachunku bankowego z umową na realizację recept w wersji pisemnej, dokonując na umowie adnotacji o przeprowadzonej weryfikacji oraz składając podpis i datę;

3) zmiana numeru rachunku bankowego następuje na wniosek podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny w formie aneksu do umowy na realizację recept, przekazany  w formie elektronicznej poprzez Portal NFZ oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby reprezentujące strony w umowie; w przypadku zmiany osób reprezentujących podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny, jest on zobowiązany do przedstawienia oryginału właściwych dokumentów w tym zakresie albo ich kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata; w uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika jednostki, dopuszcza się przyjęcie wniosku tylko w formie pisemnej;

4) podpisanie aneksu, o którym mowa w pkt 3, przez podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny następuje w jednostce, po wcześniejszej weryfikacji przez uprawnioną osobę w jednostce tożsamości i posiadanych uprawnień do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny osób podpisujących;

5) dopuszcza się podpisanie aneksu, o którym mowa w pkt 3, przez podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny poza siedzibą jednostki, pod warunkiem, że autentyczność podpisów i posiadanych uprawnień do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę lub punkt apteczny osób podpisujących, zostanie potwierdzona przez  osoby wymienione w pkt 3;

6) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 3 - 5, uprawnione w jednostce osoby wprowadzają, sprawdzają i zatwierdzają aneks zmieniający numer rachunku bankowego w dziedzinowym systemie informatycznym jednostki;

7) po dokonaniu czynności, o których mowa w pkt 6, główny księgowy lub osoby przez niego wyznaczone dokonują weryfikacji, odpowiednio w systemie finansowo - księgowym lub dziedzinowym, w zależności od sposobu weryfikacji obowiązującego w jednostce, poprawności wprowadzonego numeru rachunku bankowego z aneksem w wersji pisemnej, dokonując na aneksie adnotacji o przeprowadzonej weryfikacji oraz składając podpis i datę;

8) po dokonaniu, w terminie nie dłuższym niż ustalony w aneksie do umowy, czynności o której mowa w pkt 7, jednostka przesyła środki pieniężne na nowy numer rachunku bankowego; dokumenty będące podstawą zmiany numeru rachunku bankowego dołącza się do dokumentów źródłowych.

§ 5.

Procedura ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego pozostałych kontrahentów:

1) z którymi jednostka zawarła umowę na dostawy i usługi, a umowa określa numer rachunku bankowego - stosuje się odpowiednio przepisy § 3 pkt 3 - 5 i 8;

2) z którymi jednostka zawarła umowę na dostawy i usługi, a umowa nie określa numeru rachunku bankowego, lub z którymi jednostka nie zawarła umowy na dostawy i usługi:

3) rachunek bankowy kontrahenta, na który przesyłane są przez jednostkę środki pieniężne, powinien wynikać z otrzymanej faktury (rachunku, noty zewnętrznej) lub pisma,

4) zmiana rachunku bankowego wskazanego na nieopłaconej fakturze następuje na podstawie otrzymanego dowodu korygującego,

5) przepisy § 3 pkt 8 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

 1. Dotychczasowa procedura ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego aptek wynikająca z zarządzenia Nr 89/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów stosowana jest do należności aptek lub punktów aptecznych za okresy rozliczeniowe do 31 grudnia 2011 r., powstałych na podstawie dokumentów rozliczeniowych, które wpłynęły do oddziału wojewódzkiego NFZ do dnia 15 stycznia 2012 r. włącznie.
 2. Środki pieniężne wynikające z należności aptek lub punktów aptecznych za okresy rozliczeniowe do 31 grudnia 2011 r., powstałych na podstawie dokumentów rozliczeniowych, które wpłynęły do oddziału wojewódzkiego NFZ do dnia 15 stycznia 2012 r. włącznie, kierowane są na dotychczasowy rachunek bankowy ustalony zgodnie z ust. 1.
 3. Środki pieniężne wynikające z należności aptek lub punktów aptecznych za okresy rozliczeniowe do 31 grudnia 2011 r., powstałych na podstawie dokumentów rozliczeniowych, które wpłynęły do oddziału wojewódzkiego NFZ od dnia 16 stycznia 2012 r., kierowane są na rachunek bankowy ustalony zgodnie z § 4.
 4. Środki pieniężne wynikające z należności za okresy rozliczeniowe do 31 grudnia 2011 r., aptek lub punktów aptecznych, które nie podpisały umów na realizację recept, niezależnie od daty wpłynięcia dokumentów rozliczeniowych, kierowane są na dotychczasowy rachunek bankowy ustalony zgodnie z ust. 1.

 

 

§ 7.

Z zastrzeżeniem § 6 traci moc zarządzenie Nr 89/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Biuro Księgowości
Dodany: 11.10.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 11.10.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności