Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 60/2013/DSM

17-10-2013

Zarządzenie Nr 60/2013/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 17 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 161a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 83/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 12/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym, w szczególności w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1176) oraz Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).";

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne:

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, ustalonych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.  Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów" oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U.  poz. 1176).",

b) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.";

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) w części: 1. Kwalifikacje personelu uprawnionego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych:

- poz. 1.1 Specjalistyczne otrzymuje brzmienie:
"Kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu ratownictwa medycznego.",

- poz.  1.2 Podstawowe otrzymuje brzmienie:
"Kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu ratownictwa medycznego.",

b) w części: 2. Wymagania dotyczące składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego:

- w poz.  2.1 Specjalistyczne poz. 2.1.1 Wymagany skład osobowy zespołu otrzymuje brzmienie:
"Zgodny z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.",

- w poz. 2.2 Podstawowe  poz. 2.2.1 Wymagany skład osobowy zespołu otrzymuje brzmienie:
"Zgodny z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego.",

c) w części: 6. Inne wymagania poz. 6.1 Inne wymagania otrzymuje brzmienie:
"Posiadanie łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.".

§ 2.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament do Spraw Służb Mundurowych
Dodany: 17.10.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.10.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności