Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 61/2017/DSOZ

26-07-2017

ZARZĄDZENIE Nr 61/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 26 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 58/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) świadczenia wysokospecjalistyczne – świadczenia o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, o której mowa w § 1 pkt 2, zwanej dalej „umową”, jest w szczególności:

1) realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach świadczeń określonych poprzez produkty rozliczeniowe w katalogu świadczeń wysokospecjalistycznych, stanowiącym część a załącznika nr 1w do zarządzenia, finansowanych z dotacji z budżetu państwa, zgodnie z przepisami ustawy;

2) realizacja hospitalizacji do świadczeń wysokospecjalistycznych udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresach świadczeń określonych poprzez produkty rozliczeniowe w katalogu hospitalizacji do świadczeń wysokospecjalistycznych, stanowiącym część b załącznika nr 1w do zarządzenia;

3) realizacja świadczeń dodatkowych udzielanych świadczeniobiorcom w ramach hospitalizacji do świadczenia wysokospecjalistycznego określonych poprzez produkty rozliczeniowe w katalogu świadczeń dodatkowych, stanowiącym załącznik nr 1z do zarządzenia.”;

3) w § 11 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) produktu rozliczeniowego określonego w części a załącznika nr 1w do zarządzenia.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Kwoty zobowiązania określone w umowie dla poszczególnych zakresów świadczeń, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację następujących produktów rozliczeniowych, określonych w części b załącznika nr 1w do zarządzenia, a także odpowiednich produktów rozliczeniowych określonych w załączniku nr 1z do zarządzenia, we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach:

1) ablacja wideotorakoskopowa - 5.54.01.0000030 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

2) operacje wad wrodzonych serca i naczyń < 1 roku - 5.54.01.0000041 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

3) operacje wad serca i aorty piersiowej ≥18 lat:

a) 5.54.01.0000051 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego ≥ 18 lat,
b) 5.54.01.0000052 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z IZW ≥18 lat,;

4) operacje wad serca i aorty piersiowej < 18 lat:

 a) 5.54.01.0000055 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego < 18 lat,
b) 5.54.01.0000056 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z IZW < 18 lat;

5) wszczepianie zastawek serca:

a) 5.54.01.0000060 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego,
b) 5.54.01.0000061 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z powikłaniami i chorobami współistniejącymi;

6) kardiologiczne zabiegi interwencyjne < 18 lat:

a) 5.54.01.0000064 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego,
b) 5.54.01.0000065 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z powikłaniami lub < 1 roku;

7) przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej:

a) 5.54.01.0000060 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego,
b) 5.54.01.0000061 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z powikłaniami i chorobami współistniejącymi.”;

5) w § 16 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) dokumenty, o których mowa w pkt 1, składa się w oddziale Funduszu, trakcie hospitalizacji lub w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zakończenia.”;

6) w § 17 uchyla się pkt 1;

7) załącznik nr 1w otrzymuje brzmienie określone:

a) w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b) w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 1z otrzymuje brzmienie określone:

a) w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
b) w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmiany wynikające z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1 w pkt 7 lit. b i pkt 8 lit. b, w zakresie ceny jednostki rozliczeniowej określa się z uwzględnieniem następującego wzoru:

gdzie:

Cn – cena nowej jednostki rozliczeniowej
Cu – aktualna cena jednostki rozliczeniowej w obowiązującej umowie
Cb – cena bazowa przyjęta dla danego typu umowy do wyliczenia nowej ceny jednostki rozliczeniowej

Wartość Cb wynosi 52 zł.

2. Cena obliczona na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 1, podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku na zasadach ogólnych.

§ 3. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w  ycie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1 i 2, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 3.

§ 5. 1. Załączniki, o których mowa w § 1:

1) w pkt 7 lit. a, w pkt 8 lit. a, znajdują zastosowanie do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r.,
2) w pkt 7 lit. b, w pkt 8 lit. b, znajdują zastosowanie do zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczania tych świadczeń, udzielanych od dnia 1 października 2017 r.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1 do 4 i 6, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 października 2017 r.

2. Załączniki nr 1 i 2 obowiązują do dnia 30 września 2017 r.

3. Załączniki nr 3 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089 i 1200.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 26.07.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 26.07.2017 20:26
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności