Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 61/2019/DAiS

10-06-2019

ZARZĄDZENIE Nr 61/2019/DAiS
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA


z dnia 10 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Na podstawie art. 48e ust. 1 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) oraz art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i z 2019 r. poz. 730) oraz w związku z umową grantową o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0039/17-02 z dnia 28 listopada 2017 r. zawartą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 23/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, zmienionym zarządzeniem Nr 24/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. i zarządzeniem Nr 46/2018/DAiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 6 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) wspieranie świadczeniobiorców w uzyskiwaniu dostępu do Internetowego Konta Pacjenta;”;

2) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Umowa zawierana jest na okres do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

3) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Warunkiem udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, jest uzyskanie przez realizatora programu pilotażowego pisemnego oświadczenia świadczeniobiorcy. Wzory oświadczeń, o których mowa w zd. pierwszym, są określone w załącznikach nr 9, 10 i 14 do zarządzenia.”;

4) w § 19:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) usług integracyjnych z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – nie więcej niż 10 tys. zł.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do dnia 30 września 2019 r. – w zakresie funkcjonalności określonych w ust. 1 pkt 3 i 4.”,

c) w ust. 9 zd. drugie otrzymuje brzmienie:
„Zwrot, o którym mowa w zd. pierwszym, dokonywany jest w terminie 10 dni roboczych od dnia rozliczenia transzy przez Oddział Funduszu.”;

5) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku, gdy liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez lekarza POZ przekracza 2500 osób, realizatorowi programu pilotażowego przysługuje grant koordynacyjny na sfinansowanie wynagrodzenia kolejnego koordynatora, w wymiarze nie większym niż 0,25 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 2500 osób, zgodnie z poniższą tabelą. Wymiar czasu pracy jednego koordynatora nie może przekraczać 1 etatu przeliczeniowego.

Liczba osób objętych opieką przez lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń

Wymiar etatu przeliczeniowego koordynatora

Wymiar etatu przeliczeniowego koordynatora1)

do 2 500

1,00

1,00

2 501 – 5 000

1,25

1,50

5 001 – 7 500

1,50

1,75

7 501 – 10 000

1,75

2,00

10 001 – 12 500

2,00

2,25

12 501 – 15 000

2,25

2,50

15 001 – 17 500

2,50

2,75

17 501 – 20 000

2,75

3,00

1) Wartości stosowane od miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia wskaźnika 30% świadczeniobiorców dorosłych (>18 r.ż.) objętych opieką realizatora programu pilotażowego posiadających dostęp do Internetowego Konta Pacjenta, na podstawie informacji przekazywanych realizatorowi programu pilotażowego przez Fundusz.

”;

6) w § 21:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Realizator programu pilotażowego jest zobowiązany do wykonania profilaktycznych badań bilansowych na poziomie co najmniej:

1) 30% liczby osób uprawnionych do bilansów w sytuacji, w której uprawniona populacja jest mniejsza niż 50% osób objętych opieką lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń, w tym 15% liczby osób uprawnionych do bilansów w okresie pierwszych 18 miesięcy obowiązywania umowy;

2) 25% liczby osób uprawnionych do bilansów w sytuacji, w której uprawniona populacja zawiera się w przedziale 50%-60% osób objętych opieką lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń, w tym 12% liczby osób uprawnionych do bilansów w okresie pierwszych 18 miesięcy obowiązywania umowy;

3) 20% osób uprawnionych do bilansów w sytuacji, w której uprawniona populacja jest większa niż 60% osób objętych opieką lekarza POZ w miejscu udzielania świadczeń, w tym 10% liczby osób uprawnionych do bilansów w okresie pierwszych 18 miesięcy obowiązywania umowy.”,

b) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
„14a. W przypadku, w którym realizator programu pilotażowego rozliczy nie mniej niż 90% środków wypłaconych zgodnie z ust. 12-14, na wniosek realizatora składany po upływie miesiąca, w którym nastąpiło osiągnięcie ww. poziomu – odpowiedniemu zwiększeniu może ulec kwota zobowiązania Funduszu z tytułu realizacji umowy.”,

c) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Nieosiągnięcie minimalnego poziomu realizacji bilansów, o którym mowa w ust. 9, w okresie pierwszych 18 miesięcy obowiązywania umowy, skutkuje rozwiązaniem umowy o realizację pilotażu POZ PLUS i obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków finansowych w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymanych środków i ilorazu liczby niezrealizowanych bilansów w stosunku do minimalnego poziomu realizacji bilansów, o którym mowa w ust. 9, w okresie pierwszych 18 miesięcy obowiązywania umowy wraz z odsetkami. Do zwrotu środków, o którym mowa w zd. pierwszym, stosuje się przepis § 19 ust. 12, z zastrzeżeniem ust. 15.”;

7) w § 26 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) po zrealizowaniu pierwszej porady kompleksowej.”;

8) brzmienie § 31 oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Fundusz dokonuje okresowej weryfikacji poziomu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu pilotażowego. Weryfikacja, o której mowa w zd. pierwszym, jest dokonywana według stanu na dzień: 31 grudnia 2019 r., 30 czerwca 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 r.
3. Wyniki weryfikacji, o której mowa w ust. 2, mogą stanowić podstawę dokonania zmiany umowy o realizację pilotażu POZ PLUS.”;

9) załącznik nr 1a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

10) załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

11) załącznik nr 2b otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

12) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

13) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

14) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

15) po załączniku nr 13 dodaje się załącznik nr 14 w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu przedstawia realizatorowi programu pilotażowego w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia propozycję aneksu do umowy o realizację pilotażu „POZ PLUS”.
2. Realizator programu pilotażowego odsyła do oddziału wojewódzkiego Funduszu podpisany aneks do umowy o realizację pilotażu „POZ PLUS”, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 21 czerwca 2019 r.
3. W sytuacji braku zawarcia aneksu do umowy o realizację pilotażu „POZ PLUS”, o którym mowa w ust. 1, do realizatora programu pilotażowego stosuje się zasady określone zarządzeniem, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. Jeżeli weksel in blanco, o którym mowa w § 14 ust. 5 zarządzenia zmienianego w § 1, nie obejmuje okresu od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., realizator programu pilotażowego zobowiązany jest do złożenia, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania aneksu do umowy, weksla in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, na okres wynikający z tego aneksu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 1, 5 i 11, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Andrzej Jacyna


1) Zmiany teksu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532,1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399 i, 447, 730 i 752.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 10.06.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 10.06.2019 12:48
Źródło: Departament Analiz i Strategii
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności