Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 6/2005

31-01-2005

Zarządzenie Nr 6/2005
z dnia 19 stycznia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zmian w załączniku nr 7 do zarządzenia Nr 5 /2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu Nr 5/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w załączniku nr 7 stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - opieka długoterminowa, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 2 - 4 otrzymują brzmienie:
"2. Kwota, o której mowa w ust. 1, stanowi sumę iloczynów liczby jednostek kalkulacyjnych ustalonych dla danego zakresu świadczeń i ceny jednostki kalkulacyjnej.
3. Jednostkami kalkulacyjnymi świadczeń, dla których ustalono ceny jednostkowe są osobodni oraz porady w poradni medycyny paliatywnej.
4. Liczby i ceny jednostek kalkulacyjnych oraz kwoty zobowiązań w poszczególnych zakresach świadczeń objętych umową określa załącznik nr 1 do umowy."

2) w wykazie załączników do umowy pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) Załącznik nr 1 do umowy - Zakres świadczeń, liczby i ceny osobodni oraz liczby i ceny porad".

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1, w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka długoterminowa, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz uwzględnienia wprowadzonych zmian w umowach zawieranych po tej dacie .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 31.01.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 31.01.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności