Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 6/2006

13-02-2006

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości
w Narodowym Funduszu Zdrowia


Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 7/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr 56/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2005 r. oraz zarządzeniem Nr 97/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 listopada 2005 r., w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 29 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej, stanowiące załącznik nr 5";
2) w załączniku nr 1 do "Zasad rachunkowości Narodowego Funduszu Zdrowia" - "Wykazie kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych":
a) wprowadza się konto pozabilansowe 294 - "Zobowiązania warunkowe z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych (wydanych) świadczeniobiorcom na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego";
b) usuwa się konto 422 - "Usługi świadczeń zdrowotnych - wykonanych w RP na rzecz uprawnionych na podstawie ustawodawstwa krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego";
c) dotychczasową nazwę konta 704-x zmienia się na następującą: "Otrzymane środki na programy profilaktyczne, polityki zdrowotnej i na świadczenia udzielone świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni";

3) w załączniku nr 2 do "Zasad rachunkowości Narodowego Funduszu Zdrowia" - "Zasadach ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych":
a) w opisie do konta 217 "Rozrachunki Oddziału z Centralą z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego za udzielone świadczenia zdrowotne" zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Konto obciąża się za spłatę i zmniejszenie zobowiązań; uznaje natomiast za powstałe zobowiązania wobec Centrali z tytułu świadczeń udzielonych na terenie krajów członkowskich UE i EOG polskim świadczeniobiorcom.";
b) w opisie do konta 218 "Rozrachunki Centrali z Oddziałem z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego za udzielone świadczenia zdrowotne" zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Konto obciąża się za powstałe należności od Oddziałów z tytułu świadczeń udzielonych na terenie krajów członkowskich UE i EOG polskim świadczeniobiorcom; uznaje natomiast za spłatę i zmniejszenie należności.";
c) w opisie do konta 420 "Usługi świadczeń zdrowotnych - wykonanych na rzecz świadczeniobiorców na terenie RP" dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: "Ewidencja analityczna prowadzona do tego konta powinna umożliwiać określenie wielkości kosztów świadczeń zdrowotnych poniesionych z tytułu koordynacji (koszty świadczeń wykonanych w Polsce na rzecz uprawnionych z krajów członkowskich UE i EOG) oraz realizacji zadania określonego w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (świadczenia udzielone świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni).";
d) usuwa się nazwę oraz opis konta 422 - "Usługi świadczeń zdrowotnych - wykonanych w RP na rzecz uprawnionych na podstawie ustawodawstwa krajów członkowskich UE oraz EOG";
e) dotychczasową nazwę konta 704-x zmienia się na następującą: "Otrzymane środki na programy profilaktyczne, polityki zdrowotnej i na świadczenia udzielone świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni";
f) opis do konta 705 - "Przychody z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego" otrzymuje brzmienie: "Konto 705 funkcjonuje w Centrali. Po stronie Ma konta ujmuje się przychody od Instytucji Łącznikowych krajów członkowskich UE i EOG z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych wykonanych w RP na rzecz uprawnionych z krajów członkowskich UE i EOG oraz przychody z tytułu ryczałtów naliczone zgodnie z odpowiednimi procedurami, w korespondencji z kontem 209.";
g) w opisie do konta 812 - "Fundusz wydzielony" przed zdaniem ostatnim dodaje się zdanie w brzmieniu: "W Oddziale można stosować oznaczenie konta pomocniczego "fundusz inwestycyjny", innym niż określonym w "Wykazie kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych", symbolem cyfrowym.";
h) wprowadza się konto pozabilansowe 294 - "Zobowiązania warunkowe z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych (wydanych) świadczeniobiorcom na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego" z opisem w brzmieniu: "Konto służy do pozabilansowej ewidencji tych zobowiązań otrzymywanych od Instytucji Łącznikowych krajów UE i EOG, które nie spełniają wymogów określonych przez akty prawne regulujące kwestię rozliczeń międzynarodowych. Konto prowadzone jest jedynie na szczeblu Centrali.";

4) załącznik nr 5 do "Zasad rachunkowości Narodowego Funduszu Zdrowia" - "Terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r. i za wyjątkiem § 1 pkt 4 ma zastosowanie po raz pierwszy do ksiąg rachunkowych prowadzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2006 r.

Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Księgowości
Dodany: 13.02.2006 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 13.02.2006 r. Aneta Styrnik

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności