Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 6/2012/DSOZ

12-01-2012

Zarządzenie Nr 6/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 11 stycznia 2012 r.

zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/ KAOS

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/ KAOS, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Z dniem 29 lutego 2012 r. traci moc zarządzenie Nr 48/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/ KAOS z późn. zm.

§ 3.

Przepisy zarządzenia stosuje się do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w komunikacie dotyczącym deklaracji według stanu na dzień 1 marca 2012 roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz.1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842 i Nr 127, poz. 857.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 12.01.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.01.2012 r. Norbert Tyszka
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 12.01.2012 00:00
Aktualizacja informacji: 22.05.2015 13:21
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności