Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 6/2013/DGL

22-02-2013

Zarządzenie nr 6/2013/DGL
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 22 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 i art. 146 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 41/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 43/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 61/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r., zarządzeniem Nr 92/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 102/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia,  zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych", składającym się z:
a) części A - substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
b) części B - substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który obowiązuje do dnia 31 marca 2013 r.
-  stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.";

2) załącznik nr 1e do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 1j do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

    § 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

    § 3.

1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 2-6, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

 Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

                    Agnieszka  Pachciarz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 22.02.2013 r. Agnieszka Długokęcka
Ostatnio zapisany: 25.02.2013 r. Agnieszka Długokęcka
Wszystkie aktualności